This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Судска власт – надлежности

//Судска власт - надлежности

Републички судски совет

31.01.2014|

Со извршувањето на своите надлежности придонесува:  - да се остварува судската функција и да се обезбедува самостојноста и независноста на судовите без да навлегува во нивната работа; - утврдува предлог за избор на судија во повискиот суд врз основа на објективна проценка на стручните и моралните квалитети на кандидатот, професионалната компетентност, и искуството во неговата дотогашна [...]

Врховен суд

31.01.2014|

Како највисок судски орган во државата, Врховниот суд ја врши судската власт на целата територија на Републиката: -во граѓанската област одлучува во трет степен по вонредните правни лекови и тоа: по ревизии на физички и правни лица против одлуки на апелационите судови и по барања за заштита на законитоста поднесени од јавниот обвинител против одлуки на [...]

Уставен суд

31.01.2014|

Уставниот суд на Република Македонија како орган кој ја штити уставноста и законитоста: -одлучува за согласноста на законите со Уставот; -одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите; -ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување [...]

Основни и апелациони судови

31.01.2014|

- Основните судови се основаат за подрачјата определени со закон, а можат да судат и надвор од седштето на судот во судски денови; - Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе основни судови определени со  закон. - Основните и апелационите судови се самостојни и независни државни органи;  -судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните [...]

Јавно обвинителство

31.01.2014|

- Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган што ги гони сторителите на кривични и други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон; - Јавниот обвинител го претставува јавното обвинителство, раководи со неговата работа и ги врши правата и обврските определени со закон; - Функцијата на јавното обвинителство ја врши [...]

Јавно правобранителство

31.01.2014|

Јавното правобранителство презема со закон определени мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија; - Функцијата на Јавното правобранителство ја врши јавниот правобранител на Република Македонија и има свои заменици; - Јавниот правобранител ја застапува Република Македонија и нејзините органи пред судовите, други органи и правни лица и пред [...]

Народен Правобранител

31.01.2014|

Народен правобранител, познат во светот под името Омбудсман, е релативно нова институција-орган во правно политичкиот систем на Република Македонија кој: - ги штити уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од другите органи и организации што имаат јавни овластувања; - независен, самостоен, професионален и стручен во вршењето [...]