This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Јавни претпријатија и установи – надлежности

//Јавни претпријатија и установи - надлежности

Ј.П „Македонска радиодифузија“

31.01.2014|

"Јавното претпријатие „Национална радиодифузија-Скопје" (НРД) ги врши следните надлежности: - развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија; - обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио и телевизиска мрежа; - обезбедување на [...]

Ј.П „Службен весник“ – Скопје

31.01.2014|

Основна дејност на претпријатието Ј.П „Службен весник на Република Северна Македонија„-Скопје е  објавување на националната регулатива - законите и другите прописи и акти во Република Македонија и издавањето на службеното гласило “Службен весник на РСМ“; - “Службен весник на Република Северна Македонија“ се печати и објавува на македонски јазик, а од 2002 година законите се објавуваат [...]

ЈКП „Дервен“ – Велес

31.01.2014|

Главни активности на ЈКП „ДЕРВЕН„ се: - Водоснабдување на градот Велес, приградската населба Превалец и село Горно Оризари; - Одржување на објектите и опремата од водоснабдителниот систем - Одведување на отпадни фекални води; - Изнесување и депонирање на смет; - Подигање и одржување на градско зеленило; - Одржување на пазари на мало во градот; - Опфатеност [...]

Ј.У. „Младински Културен Центар“ – Скопје

31.01.2014|

Младинскиот културен центар наменет првенствено како простор за поддржување и промовирање на културните активности на младите, овозможува реализација на голем број на програми: - промоција на млади музички групи; - организирање на концерти на актуелни домашни и странски изведувачи; - поттикнување и презентирање на ликовните уметници и автори на мултимедијални проекти; - издавање и промовирање на [...]

Н.У „Кинотека на Република Македонија“

31.01.2014|

Кинотека на Република Севрна Македонија како институција од општ интерес за Република Северна Македонија, ги врши следните надлежности: - прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од посебено уметничко, културно, научно, историско и друго општествено значење; - создава фонд на филмови и филмски материјали од домашното филмско творештво и филмско производство; -создава фонд [...]

ЈУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија

31.01.2014|

Библиотеката својата дејност  ја врши преку: -информативно- позајмното одделение кое на читателите им го издава расположливиот библиотечен фонд;  -одделот за класификација и систематизација го обработува целокупниот книжен фонд според меѓународните стандарди за библиотечно работење;  - континуирано дополнување на книжниот фонд со стручен, азбучен и друг вид каталози; - одделот периодика располага со весници и списанија и [...]

НУ Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ – Битола

31.01.2014|

НУ Универзитетска библиотека „Климент Охридски„-Битола преку повеќето сектори врши: - поттикнување на корисниците за негување на навиките и техниката за читање, како и на подигање на општата култура на читањето како приоритет на современото општество; - ги следи интересот и потребите на корисниците и соодветно на тоа врши набавка на нови изданија; - врши автоматизирано позајмување [...]

ЈП „Студенчица“

31.01.2014|

Дејноста на ЈП „Студенчица“ Скопје се состои во: - собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода; -одржување и експлоатација на Регионалниот водовод „Студенчица“ за потребите на делови од 11 Општини и тоа: Другово, Кичево, Осломеј, Вранештица, Пласница, Македонски Брод, Долнени, Крушево, Кривогаштани, Житоше и Прилеп и технолошка и санитарна вода за потребите [...]