This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Ви помагаме

/Ви помагаме

Ви помагаме

Основно oбразование

02.02.2014|

Основното образование е дел од единствениот воспитно-образовен систем на Република Македонија, а неговата дејност е уредена со Законот за основно образование. Основната мисија на првиот образовен степен во Република Македонија е да воспитува, образува и насочува. Во стратешките цели како приоритет е зацртано подобрување на квалитетот на наставата со користење нови наставни форми и методи што [...]

Средно образование

02.02.2014|

Дејноста и надлежностите на средното образование произлегуваат од Законот за средното образование. - средното образование е задолжително за секој граѓанин и е бесплатно во јавните средни училишта; - се остваруваат планови и програми за гимназиско и стручно образование; - дејноста е од јавен интерес и се врши како јавна служба; - воспитно-образовната дејност во средното училиште [...]

Високо образование – универзитети

02.02.2014|

Универзитетите во Република Македонија обезбедуваат развој на високото образование, науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку факултетите, односно високите стручни школи: - учествуваат во угврдувањето на Програмата за високообразовна дејност во Република Македонија; - ги планираат и утврдуваат развојот и потребите на високообразовната дејност и ги усогласуваат развојните потреби на високообразовните установи во  рамките на [...]

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

31.01.2014|

Основната дејност и надлежности на Клиниките, Болниците, Здравствените домови, и други здравствени установи  се: -лекарски прегледи и други видови медицинска помош со цел за утврдување, следење и проверување на здравствената состојба; -преземање на стручно-медицински мерки, мерки и постапки за унапредување на здравствената состојба, односно спречување, сузбивање и рано откривање на болестите и други нарушувања на здравјето; [...]

Републички завод за здравствена заштита

31.01.2014|

Примарната обврска на Републичкиот завод за здравствена заштита како мултидисциплинарна, научна и наставна установа е да ја следи состојбата во Македонија од аспект на здравствената превентива и да алармира до надлежните институции секогаш кога, ќе се оцени дека за тоа има потреба. РЗЗЗ може успешно да ја остварува оваа дејност само со сестрана и кооридинирана соработка [...]

Ј.П „Македонска радиодифузија“

31.01.2014|

"Јавното претпријатие „Национална радиодифузија-Скопје" (НРД) ги врши следните надлежности: - развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија; - обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио и телевизиска мрежа; - обезбедување на [...]

Ј.П „Службен весник“ – Скопје

31.01.2014|

Основна дејност на претпријатието Ј.П „Службен весник на Република Северна Македонија„-Скопје е  објавување на националната регулатива - законите и другите прописи и акти во Република Македонија и издавањето на службеното гласило “Службен весник на РСМ“; - “Службен весник на Република Северна Македонија“ се печати и објавува на македонски јазик, а од 2002 година законите се објавуваат [...]

ЈКП „Дервен“ – Велес

31.01.2014|

Главни активности на ЈКП „ДЕРВЕН„ се: - Водоснабдување на градот Велес, приградската населба Превалец и село Горно Оризари; - Одржување на објектите и опремата од водоснабдителниот систем - Одведување на отпадни фекални води; - Изнесување и депонирање на смет; - Подигање и одржување на градско зеленило; - Одржување на пазари на мало во градот; - Опфатеност [...]

Ј.У. „Младински Културен Центар“ – Скопје

31.01.2014|

Младинскиот културен центар наменет првенствено како простор за поддржување и промовирање на културните активности на младите, овозможува реализација на голем број на програми: - промоција на млади музички групи; - организирање на концерти на актуелни домашни и странски изведувачи; - поттикнување и презентирање на ликовните уметници и автори на мултимедијални проекти; - издавање и промовирање на [...]

Н.У „Кинотека на Република Македонија“

31.01.2014|

Кинотека на Република Севрна Македонија како институција од општ интерес за Република Северна Македонија, ги врши следните надлежности: - прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од посебено уметничко, културно, научно, историско и друго општествено значење; - создава фонд на филмови и филмски материјали од домашното филмско творештво и филмско производство; -создава фонд [...]