This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Државни институции – надлежности

//Државни институции - надлежности

Претседател на Република Северна Македонија

31.01.2014|

Претседателот на Република Северна Македонија во делокругот на своите овластувања ги има следните надлежности: - го определува мандатарот за состав на Владата; - ги поставува и ги отповикува со указ амбасадорите и пратениците на Република Северна Македонија во странство; - ги прима акредитивните и отповиковните писма на странските дипломатски претставници; - предлага двајца судии на Уставниот [...]

Собрание на Република Македонија

31.01.2014|

Собранието на Република Македонија како претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката: - го донесува и изменува Уставот на Република Македонија; - донесува закони и дава автентично толкување на законите; - ги утврдува јавните нарачки; - донесува републички буџет и завршна сметка на буџетот; - ратификува меѓународни договори; - одлучува за војна [...]

Влада на Република Северна Македонија

31.01.2014|

Владата на Република Македонија, како носител на извршната власт е орган на Република Македонија кој работите од својата надлежност ги врши самостојно, во рамките на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципите на транспарентност, ефикасност и заштита на човековите слободи и права. - Владата ја утврдува економската и развојната политика на државата, [...]

Генерален Секретаријат на Влада на Република Македонија

31.01.2014|

Генералниот секретаријат како стручна служба на Владата на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на: - стручна поддршка на Владата во целина, - соработка со Канцеларијата на претседателот на Владата; - соработка со министерствата и другите органи на државната управа, особено по прашањата на стратешките приоритети и анализа на политиките; - соработка со државните [...]

Сектор за стратегија, планирање и следење

31.01.2014|

- изготвува анализа за постигнатите цели и резултати од спроведувањето на Стратешките приоритети на Владата од претходната година; - изготвува Предлог-одлука за Стратешките приоритети на Владата; - го следи начинот и степенот на остварувањето на Стратешките приоритети на Владата; - подготвува Предлог-годишна програма за работа на Владата и го следи нејзиното остварување;

Сектор за анализа на политиките и координација

31.01.2014|

- се грижи актите и материјалите кои се доставуваат до Владата и нејзините работни тела да се конзистентни засновани врз разработени и квалитетни анализи; - соработува и врши координација со министерствата во разрешувањето на одделни прашања од стратешки карактер за кои имаат различни мислења и ставови, а заради надминување на последиците врз утврдената политика и нивното [...]

Сектор за организациони работи поврзани со работата на Владата

31.01.2014|

- ги координира активностите и дава стручна логистичка поддршка во врска со подготвувањето и оддржувањето на седниците на Генералниот колегиум на државни секркетари и на седниците на Владата; - го следи степенот и начинот на реализацијата на Заклучоците на Владата; - соработува со министерствата и другите органи на државната управа во врска со материјалите и актите [...]

Сектор за економски политики и регулаторни реформи

31.01.2014|

- се грижи за координација на активностите и имплементација на обврските преземени од Република Македонија со аранжманите на релевантните финансиски институции и економски организации и институции (јавни и приватни); - обезбедува стручна поддршка, врши анализа и подготвува мислења и материјали и иницира предлози за измена или донесување на акти за потребите на Заменик на Претседателот на [...]

Сектор за кадровски работи, човечки ресурси и други стручни работи

31.01.2014|

- стручна и логистичка поддршка на замениците на претседателот на Владата, министерот без ресор и генералниот секретар на Владата; - стручна и логистичка поддршка од областа на кадровските прашања од надлежност на Комисијата за именување на Владата; - водење и ажурирање на персоналната евиденција на државните службеници во Генералниот секретаријат и водење на нивните персонални досиеја; [...]

Сектор за односи со јавноста

31.01.2014|

- ја информира јавноста за активностите на Владата; - организира прес конференции, брифинзи и информативни кампањи во соработка со институции на Владата или со други надворешни соработници, институции и агенции; - издава соопштенија за јавноста; - издава билтени – информации за позначајни прашања што се разгледуваат на Владата.