ул.„Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12- Скопје
075/ 885 645

службено лице:
Јована Мојсоска
(078) 710-850
e-mail:  jovana.mojso@gmail.com
contact@levica.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.levica.mk