Уставниот суд на Република Македонија како орган кој ја штити уставноста и законитоста:
-одлучува за согласноста на законите со Уставот;
-одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите;
-ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност;
-решава за судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт;
-решава за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа;
-одлучува за одговорноста на Претседателот на Републиката;
– по службена должност го утврдува настапувањето на условите за престанок на функцијата претседател на Републиката;
– одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните и
– одлучува и за други прашања утврдени со Уставот.
.Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.

Повеќе детали ќе можете да добиете на телефоните:02 3163-063;02 3119-355 и 02 3163-076