ул.„Павел Шатев„“ бр.8

02/3293 100

службено лице:
Бранко Георгиевски
e-mail: georgievski_branko@yahoo.com
smetkovodstvo1@sdsm.org.mk
web@sdsm.org.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.sdsm.org.mk