ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:

Агенцијата  за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер (во натамошниот текст Агенција) е основана согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр. 101/2019), а почна со работа врз основа на Одлуката  на Собранието на Република Северна Македонија за именување на директор на Агенцијата  бр. 08-7066/1 од 25 декември 2019 година ( Службен весник на РСМ број 271 од 26 декември 2019 година).

Адреса: бул.„Гоце Делчев“ бр.18 (зграда на МРТВ – 14 кат)
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: + 389 2 3118 038; +389 2 3127 453

Факс: + 389 2 3114-695

Интернет страница:

www.komspi.mk

електронска пошта: komspi@komspi.mk

Жалбите до Агенцијата можат да се доставуваат на:
zalbi@aspi.mk

Електронска пошта за пријавување учество на обуки на службените лица за посредување со информациите од јавен карактер:
obuki@aspi.mk 

Службени лица за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Агенцијата  за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер се:

Цветан Станоески – тел: 3118-038 и 071 229-301
Инџи Хоџа– тел: 3118-038 и 071 229-289

Лице за контакт во врска со Годишен извештај:
Жорж Поповски,  тел/факс 3118 038 и 070 337-494

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат  некаков вид и степен на попреченост:
Александра Атанасовска-Ѓорѓијеска телефон за контакт: (02) 3118-038 и 070 270-216

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување:
Жорж Поповски, Раководител на Одделение, popovskiz@komspi.mk, тел. 070 337-494

Офицери за заштита на лични податоци:
Инџи Хоџа
тел. 3118-038;  071 229-289
e-mail: inxhihoxha@komspi.mk

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail: gorjan.gilevski@komspi.mk

Службеник за млади, лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите:

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail:  gorjan.gilevski@komspi.mk

Список на лица вработени во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, со позиција, службен е-маил и службен телефон

АГЕНЦИЈА:

Директор на Агенцијата:

  • Пламенка Бојчева– тел.  02 3118-038

Заменик на директорот на Агенцијата:

  • Блерим Исени–  тел.  02 3118-038

Интерен оглас за унапредување на еден административен службеник

Одлука за избор на кандидати за унапредување по интерен оглас 1/2021 година

Интерен оглас за унапредување на тројца административни службеници

Одлука за избор на кандидат за унапредување, по Интерен оглас бр.1/2020 година

Одлука за избор на кандидат за унапредување, по Интерен оглас бр.1/2020 година

Интерен оглас за унапредување на два административни службеници

Образец за пријава по Интерен оглас за Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Одлука за именување на директор и заменик на директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Надлежност на Агенцијата:

– води управна постапка и одлучува по жалби против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето за пристап до информации на барателите;

– се грижи за спроведување на одредбите од овој закон;

– подготвува и објавува листа на иматели на информации;

– дава мислења по предлози на закони со кои се уредува слободен пристап до информации;

– развива политики и дава насоки во врска со остварување на правото на слободен пристап до информациите;

– води прекршочна постапка преку Прекршочна комисија која одлучува по прекршок во согласност со закон;

– презема активности на планот на едукацијата на имателите на информации за правото на слободен пристап до информациите со кои тие располагаат;

– соработува со имателите на информации во однос на остварувањето на правото на пристап до информации;

– подготвува годишен извештај за својата работа и го доставува до Собранието на Република Северна Македонија;

– извршува работи на меѓународна соработка поврзани со извршувањето на меѓународните обврски на Република Македонија, учество во спроведувањето на проекти на меѓународните организации и соработува со органите на другите земји и институции од областа на слободниот пристап до информации од јавен карактер;

– врши промоција на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер и

– врши и други работи утврдени со овој и друг закон.

Јавен оглас за вработување

Именувања, разрешувања и апанажи на функционери

Оставка на член на Комисијата

Прописи:

Буџет  и Ребаланс на Комисијата за 2017 година

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017-сметка 785

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2016-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2016-сметка 785

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2018-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2018-сметка 785

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2019-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2019-сметка 785

Јавни набавки

Извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (сметка на основен Буџет-637)

Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2011 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (сметка на основен Буџет-637)

Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2011 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (сметка на Буџет на донации-785)

Политика за квалитет

Стратегија за комуникација и односи со јавноста на Комисијата

Стратешки план на Комисијата 2018-2020

 

Програми за работа

Организациона структура

Листа на иматели на информации

Годишни извештаи:

Обрасци:

Акциски план за отворено владино партнерство:

Акциски план за отворено владино партнерство 2014-2016

Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018

Брошури

Седници на Комисијата

Ви помагаме

Активности