2021

2020

2019

2018

Број на оглас: 06/2017 Изнајмување на еден мултифункциски уред со вклучени тонери
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8215df70-b830-40bd-b349-450209e4b20b/5

 

 

Број на оглас: 03/2017 Компјутерска опрема
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e3630b81-e1a4-4d23-acc6-7e4bd65a831c/5

Број на оглас https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56a452a4-2644-4799-9ce9-a88eec47fc38/5
 Телекомуникациски услуги во фиксна телефонија и интернет пристап
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aca4ee81-9c15-4bae-8b65-d48107f34bb2/5

  • Годишен план за јавни набавки за 2017 година за Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Plan – javni nabavki 2017

2016

  • Годишен план за јавни набавки за 2016 година за Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Годишен план за ј.н. 2016 

2015

 

2014

 


 


 


 


  

2013