Основната дејност и надлежности на Клиниките, Болниците, Здравствените домови, и други здравствени установи  се:
-лекарски прегледи и други видови медицинска помош со цел за утврдување, следење и проверување на здравствената состојба;
-преземање на стручно-медицински мерки, мерки и постапки за унапредување на здравствената состојба, односно спречување, сузбивање и рано откривање на болестите и други нарушувања на здравјето;
-укажување на итна медицинска помош;
-лекување во ординација, односно во станот на корисникот;
-здравствена заштита во врска со бременоста и породувањето;
-спроведување на превентивните, терапевтските рехабилитационите мерки;
-превенција, лекување и санирање на болести на устата и забите;
-лекови, помошни материјали кои служат за примена на лековите и санитетски материјал потребен за лекување според листата лекови што ја утврдува Министерството за здравство;
-здравствено воспитување со систематска работасо здравото и болното население;
-испитување и утврдување на заболувањата, повредите и здравствената состојба на осигуреницитево специјалистичко-консултативната здравствена заштита;
-спроведување на специјализирани дијагностички, терапевтски и рехабилитациони постапки;
-протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и заботехнички средства, утврдени со општ акт на Министерството за здравство;
-испитување и утврдување на здравствената состојба, лекување, рехабилитација, нега, сместување и исхрана во болнички услови.