ул. „Даме Груев“ бр. 5 зграда 1, влез 2, кат мезанин, Скопје

службено лице:
Билјана Крстевска
e mail:  biljana.krstevska80@gmail.com
dommakedonija@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://dom.org.mk