Надлежност :

 • Агенцијата води управна постапка и одлучува по жалби против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето за пристап до информации на барателите;
 • се грижи за спроведување на одредбите од овој закон;
 • подготвува и објавува листа на иматели на информации;
 • дава мислења по предлози на закони со кои се уредува слободен пристап до информации;
 • развива политики и дава насоки во врска со остварување на правото на слободен пристап до информациите;
 • води прекршочна постапка преку Прекршочна комисија која одлучува по прекршок во согласност со закон;
 • презема активности на планот на едукацијата на имателите на информации за правото на слободен пристап до информациите со кои тие располагаат;
 • соработува со имателите на информации во однос на остварувањето на правото на пристап до информации;
 • подготвува годишен извештај за својата работа и го доставува до Собранието на Република Северна Македонија;
 • извршува работи на меѓународна соработка поврзани со извршувањето на меѓународните обврски на Република Македонија, учество во спроведувањето на проекти на меѓународните организации и соработува со органите на другите земји и институции од областа на слободниот пристап до информации од јавен карактер;
 • врши промоција на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер и
 • врши и други работи утврдени со овој и друг закон.