Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер има за цел заштита и остварување на уставно загарантираното право на слободниот пристап кон информациите, преку ефикасно и независно спроведување на жалбената постапка, преку информирање на јавноста, континуирана едукација на имателите на информации, како и превземање мерки за подобрување на законската рамка, а особено во делот за промоција и поттик на транспарентноста како и отвореноста на имателите на информации за сеопфатно информирање на граѓаните.