Адреса
бул. “Гоце Делчев” бр.18 – Скопје (зграда на МРТВ – 14 кат)

Телефон:
+389 2 3118 038
+389 2 3127 453
Факс:
+389 2 3114 695

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АРХИВАТА: 09.00 ДО 15.00 ЧАСОТ

Интернет страница
www.komspi.mk

Електронска пошта
komspi@komspi.mk

Жалбите до Агенцијата можат да се доставуваат на:
zalbi@aspi.mk

Електронска пошта за пријавување учество на обуки на службените лица за посредување со информациите од јавен карактер:
obuki@aspi.mk 

Лица за посредување со информации и правна помош за иматели и за баратели на информации од јавен карактер во Агенцијата  за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер се:

Цветан Станоески
тел. 3118-038; 3127-453 и 071 229-301
e-mail: cvetanstanoeski@komspi.mk

Инџи Хоџа
тел. 3118-038; 3127-453 и 071 229-289
e-mail: inxhihoxha@komspi.mk

Лице за контакт во врска со Годишен извештај:

Жорж Поповски
тел. 3118 038;  070 337-494
e-mail: popovskiz@komspi.mk

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:

Александра Атанасовска-Ѓорѓијеска
тел.  3118-038;  070 270-216  e-mail : agatanasovska@komspi.mk

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Агенцијата:

Жорж Поповски
тел. 3118 038;  070 337-494
e-mail: popovskiz@komspi.mk

Офицери за заштита на лични податоци:

Инџи Хоџа
тел. 3118-038;  071 229-289
e-mail: inxhihoxha@komspi.mk

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail:  gorjan.gilevski@komspi.mk

Службеник за млади, лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите:

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail:  gorjan.gilevski@komspi.mk