Пламенка Бојчева

Телефон:02/3118 038
e-mail: plamenka.bojceva@komspi.mk 

 

Датум на раѓање: 21.10.1969 година
Место: Скопје
Образование:
Правен факултет – правосудна насока 1991/1992
звање: дипломиран правник
со положен правосуден испит 2011

 

15.03.1993-15.03.1995 година Окружен стопански суд, Скопје  (волонтерска практика)
 

01.04.1998 – 28.12.2014 година

АД “Македонска Пошта” Скопје,

Соработник за застапување и договори и  Шеф на Служба за кадри и образование

 

29.12.2014-18.07.2015 година

Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје

Соработник за административни работи

 

01.03.2016 – 19.02.2018 година

Државна изборна комисија – Скопје

Раководител на Одделение за Избирачки список

 

20.02.2018-31.01.2019 година

Општина Аеродром

Раководител на Сектор за работи на Градоначалникот и Секретар на Општина

25.12.2019 Директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер