Комисијата да продолжи да биде препознавана од имателите, барателите и целокупната јавност како основна институција за остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, која придонесува кон зголемена отчетност и транспарентност во општеството.