ДОНЕСЕНИ 50 РЕШЕНИЈА И 45  ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 187-та седница одржана на 26 октомври 2017 година, донесе 50 решенија и  45 заклучоци.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од подготвените и објавени полугодишни и годишни извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година (точка 5.2.1 од акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018)“,  СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-631 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1648/17-5 од 13.04.2017 година до Министерството за финансии, примено во Министерството на 09.05.2017 година заведено под бр.03-2653/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од подготвените и објавени полугодишни и годишни извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година (точка 5.2.1 од акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018)“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-631 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.10.2017 година, Министерството за финансии до Комисијата достави Одговор на жалба бр.6145/2 од 04.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-631. Во Одговорот е наведено: „…Постапувајќи по барањето имателот на информацијата-Министерството за финансии утврди дека содржината на барањето се однесува за материја од надлежност на Министерството за здравство и на ден 19.05.2017 година со допис број 03-2653/2 барањето е препратено до Министерството за здравство, како надлежна институција за постапување по истото, за што има уредна достава. За извршеното препраќање на барањето, Министерството за финансии го извести барателот со допис број 03-2913/1 од 19.05.2017 година, за што има уредна достава“.

Во прилог на Одговорот на жалба, Министерството достави фотокопии од: Дописот за препраќање на барањето адресирано до Министерството за здравство бр.03-2653/2 од 19.05.2017 година, Известувањето за препраќање на барањето адресирано до Здружението ЕСЕ бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година и повратници за извршена уредна достава на наведените дописи.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило во целост согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Министерството за финансии Барањето го препратило по истекот на законски предвидениот рок од 3 дена, односно со задоцнување. Од доставените списи, Комисијата утврди дека за извршеното препраќање на Барањето во надлежност на Министерството за здравство, Здружението ЕСЕ е известено од Министерството за финансии со допис бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година, примено во Здружението ЕСЕ на ден 26.05.2017 година.

Комисијата оцени дека, во конкретниот случај, имало недостаток во првостепената постапка, односно Министерството за финансии Барањето го препратило со  задоцнување. Меѓутоа, тој недостаток не може да има влијание врз решавањето на работата.

Известувањето за препраќање на Барањето барателот го примил на 26.05.2017 година. Жалбата поради молчење на администрација, односно непостапувањето на Министерството за финансии е поднесена до Комисијата 4 месеци после приемот на Известувањето за препраќање на Барањето. Оттука, произлегува дека немало молчење на администрација и Жалбата е неоснована.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.Т. од Скопје, поднесена против Известување на Јавното претпријатие за државни патишта, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од А.Т. од Скопје, поднесена против Известувањето бр.10-8850/2 од 13.09.2017 година на Јавното претпријатие за државни патишта, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Ширина на патниот појас, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“ согласно техничките елементи дефинирани во член 4 точка 15 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16)?

 1. Ширина на трупот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 2. Ширина на планумот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 3. Ширина на коловозот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 4. Ширина на ивичниците од двете страни на коловозот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 5. Ширина на банкините од двете страни на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 6. Ширина на заштитниот појас од двете страни на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Јавното претпријатие за државни патишта на барателот да му ги достави бараните информации по точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Барањето во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-572 на 20.09.2017 година, изјавена од А.Т. од Скопје, поднесена против Известувањето бр.10-8850/2 од 13.09.2017 година на Јавното претпријатие за државни патишта, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Јавно претпријатие за државни патишта на барателот да му ги достави бараните информации по точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Барањето во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, А.Т. од Скопје поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Јавното претпријатие за државни патишта, примено на 07.09.2017 година заведено под бр.10-8850/1, со кое побарала по пошта да и достават писмено известување од следните информации:

„1. Ширина на патниот појас, од 6 километри и 900 мерти до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“ согласно техничките елементи дефинирани во член 4 точка 15 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16)?

 1. Ширина на трупот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 2. Ширина на планумот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 3. Ширина на коловозот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 4. Ширина на ивичниците од двете страни на коловозот на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 5. Ширина на банкините од двете страни на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?
 6. Ширина на заштитниот појас од двете страни на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р–1303 – “Прилеп-Македонски Брод-Кичево“?“.

На 13.09.2017 година, како што е наведено во Жалбата, Јавното претпријатие за државни патишта до барателот доставило Известување бр.10-8850/2 со кое одговорило само по точка 7 од Барањето.

Незадоволна од наведеното Известување, А.Т. до Комисијата достави Жалба.

Комисијата, со допис бр.08-572 од 21.09.2017 година ја препрати Жалбата до Јавното претпријатие за државни патишта и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, Јавното претпријатие за државни патишта до Комисијата достави Известување бр.10-8850/4 од 27.09.2017 година. Во Известувањето, Јавното претпријатие за државни патишта наведува дека: „…Од страна на Јавното претпријатие за државни патишта во повеќе наврати телефонски е контактирано но телефонски разговор немаме остварено (никој не се јавува) односно ако има некое недоразбирање Јавното претпријатие за државни патишта во претходно закажан термин ја поканува А.Т. ул. „Тошевска“ бр.11-с.Драчево-Скопје во просториите на јавното претпријатие за државни патишта на увид на целокупната документација која ја поседува за регионалниот пат Р1303 делница: Прилеп-Македонски Брод на км.6+900 – км.7+100“. Во прилог ги достави останатите списи по предметот.

На 10.10.2017 година, А.Т. до Комисијата достави допис насловен „Втора писмена жалба (Повторно Барање за постапување по Жалба)“, заведен во Комисијата под бр.08-572. Во дописот е наведено: „…Јас А.Т., на ден 20.09.2017 год. до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ја поднесов Жалба бр. 08-572 од 20.09.2017 год. Бидејќи Комисијата не донесе Решение по Жалбата во рок од 15 дена согласно чл. 28 ст.2 и 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, затоа врз основа на чл.28 ст.4 од истиот Закон ја поднесувам оваа Втора писмена жалба…“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Јавното претпријатие за државни патишта не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило целосно бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од З.Т. од Радовиш, поднесена  против Здружението на пензионерите на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од З.Т. од Радовиш, поднесена Здружението на пензионерите на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-564 на 18.09.2017 година,  изјавена од З.Т. од Радовиш, поднесена против Здружението на пензионерите на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Од погоре наведениот член произлегува дека Здружението на пензионерите на Република Македонија не е имател на информации од јавен карактер.

Здружението на пензионерите на Република Македонија е здружение на кое  согласно Законот за здруженија и фондации (Сл. весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11) не му се пренесени јавни овластувања и од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку средства се потрошени за набавка на опрема за изведување на мамографски прегледи набавена преку Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016 година и каде опремата е дистрибуирана (подгответе табела според следните параметри: тип на опрема, набавена количина, единица цена, вкупно потрошени средства и листа на ЈЗУ каде истата е дистрибуирана)“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-483 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1602/17-15 до Министерството за здравство, примено во Министерството на 03.05.2017 година заведено под бр.11-2796/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку средства се потрошени за набавка на опрема за изведување на мамографски прегледи набавена преку Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016 година и каде опремата е дистрибуирана (подгответе табела според следните параметри: тип на опрема, набавена количина, единица цена, вкупно потрошени средства и листа на ЈЗУ каде истата е дистрибуирана)“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-483 од 18.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 03.10.2017 година, Министерството за здравство до Комисијата достави Одговор на жалба бр.22-6056/2 од 03.10.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека „- со допис бр.11-2794/3 од 23.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот“. Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави  Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2794/3 од 23.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ, согласно член 79 и член 83 од Законот за општата управна постапка.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни листа на опрема (листата да содржи: тип на опрема и производител) за изведување на мамографски прегледи наменети за ЈЗУ, а набавена преку Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016 година“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-482 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1602/17-14 до Министерството за здравство, примено во Министерството на 03.05.2017 година заведено под бр.11-2794/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни листа на опрема (листата да содржи: тип на опрема и производител) за изведување на мамографски прегледи наменети за ЈЗУ, а набавена преку Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016 година“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-482 од 18.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 03.10.2017 година, Министерството за здравство до Комисијата достави Одговор на жалба бр.22-6055/2 од 03.10.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека „- со допис бр.11-2793/3 од 23.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот“. Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави  Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2793/3 од 23.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ, согласно член 79 и член 83 од Законот за општата управна постапка.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку средства се исплатени за организација и повикување на жените за скрининг на дојка согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016 и колку жени се поканети?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-481 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1602/17-12 до Министерството за здравство, примено во Министерството на 03.05.2017 година заведено под бр.11-2791/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку средства се исплатени за организација и повикување на жените за скрининг на дојка согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016 и колку жени се поканети?“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-481 од 18.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 03.10.2017 година, Министерството за здравство до Комисијата достави Одговор на жалба бр.22-6054/2 од 03.10.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека „- со допис бр.11-2791/3 од 23.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот“. Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави  Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2791/3 од 23.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ, согласно член 79 и член 83 од Законот за општата управна постапка.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку вкупно средства исплатило Mинистерството за здравство во периодот од 01 јануари до 31 декември 2016 година за „Едукација на медицински кадар“ согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-480 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1602/17-6 до Министерството за здравство, примено во Министерството на 03.05.2017 година заведено под бр.11-2785/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку вкупно средства исплатило министерството за здравство во периодот од 01 јануари до 31 декември 2016 година за „Едукација на медицински кадар“ согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на дојка за 2016?“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-480 од 18.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 03.10.2017 година, Министерството за здравство до Комисијата достави Одговор на жалба бр.22-6053/2 од 03.10.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека „- со допис бр.11-2785/8 од 13.07.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот“. Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави  Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2785/8 од 13.07.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ, согласно член 79 и член 83 од Законот за општата управна постапка.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Решението на АД Електрани на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Решението на АД Електрани на Македонија бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Физибилити студијата за модернизација на ТЕЦ Осломеј која е изготвена согласно заклучоците на Влада од 24.03.2015 година, кое како информација е истакнато во вашиот одговор на жалба бр.03-2229/1“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА АД Електрани на Македонија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

Решението на АД Електрани на Македонија бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-266 на 27.09.2017 година, изјавена од Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Решението на АД Електрани на Македонија бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ АД Електрани на Македонија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. Решението на АД Електрани на Македонија бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година го ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје на 24.04.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до АД Електрани на Македонија, со кое побарало да достават печатена или електронска форма од следната информација:

„Физибилити студијата за модернизација на ТЕЦ Осломеј која е изготвена согласно заклучоците на Влада од 24.03.2015 година, кое како информација е истакнато во вашиот одговор на жалба бр.03-2229/1“.

АД Електрани на Македонија на 25.05.2017 година до барателот доставило Одговор бр.02-3001/1 од 22.05.2017 година, заведен во Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје под бр.03/2017/1-38.

Незадоволно од наведениот Одговор, Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје до Комисијата достави Жалба.

Комисијата, со допис бр.08-266 од 06.06.2017 година, ја препрати Жалбата до АД Електрани на Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 19.06.2017 година АД Електрани на Македонија до Комисијата достави Произнесување по жалба и достава на документација бр.03-3633/1 од 15.06.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-266.  Во Произнесување е наведено: „…Имајќи во предвид фактот што согласно чл.12 од Договорот за Консултански услуги за изработка на Физибилити студијата како и сите документи и технички информации во врска со студијата се третираат како деловна тајна и истите не смеат да се издаваат на трети лица и по истекот на рок од 2 години од реализација на истиот, а бидејќи Физибилити студијата е само прва фаза од овој договор и е изработена кон крајот на 2016 година, договорот сеуште не е реализиран, што значи дека овие списи сеуште се деловна тајна и како такви неможат од страна на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје да се доставуваат…“. Во прилог на Произнесување, АД Електрани на Македонија до Комисијата ја достави Студијата за оценка и влијанието на проектот „Модернизација на ТЕЦ Осломеј“ врз животната средина во електронска форма.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата донесе Решение бр.08-266 од 28.06.2017 година, со кое Жалбата ја уважи и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган, утврдувајќи дека АД Електрани на Македонија не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Во конкретниот случај, АД Електрани на Македонија во Произнесување по жалба навело дека: „…Физибилити студијата како и сите документи и технички информации во врска со студијата се третираат како деловна тајна и истите не смеат да се издаваат на трети лица и по истекот на рок од 2 години од реализација на истиот…“

Во врска со наведеното, Комисијата му укажа на следното:

Согласно член 20 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер “Ако имателот на информацијата барањето делумно или целосно го одбие, за тоа ќе донесе решение“.

Доколку АД Електрани на Македонија сметало дека бараните информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер требало да донесе Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, со спроведен тест на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата. Спроведениот тест на штетност се наведува во образложението на Решението за одбивање на пристапот до бараната информација. Во овој случај, доколку АД Електрани на Македонија го одбие пристапот до бараната информација затоа што истата е класифицирана со одреден степен на класификација, до Комисијата како доказ треба да ја достави и првата страница од информацијата, од која Комисијата ќе може да утврди дека се работи за класифицирана информација.

При повторното постапување по предметот, АД Електрани на Македонија наведува дека по спроведен тест на штетност донело Решение за одбивање на пристап до информација бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-266 на 09.08.2017 година, со образложение дека: „…Физибилити студија за модернизација на ТЕЦ Осломеј која се бара во печатена или електронска форма претставува информација која е утврдена како доверлива и истата согласно чл.6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер од причина што претставува информација која се однесува на комерцијални и други економски интереси како и информација која доколку е јавно достапна ќе ги загрози правата од индустриска и интелектуална сопственост. Ова дотолку повеќе што информацијата се однесува на техничко-технолошки решенија кои се однесуваат на производствениот процес од работењето на Друштвото. Исто така, согласно чл.12 од Договорот за консултантски услуги за изработка на Физибилити студијата, како и сите документи и технички информации во врска со студијата се третираат како деловна тајна и истите не смеат да се издаваат на трети лица и по истекот на рок од 2 (две) години од реализација на истиот, а со оглед на фактот дека Физибилити студијата е само прва фаза од овој договор и истата е изработена кон крајот на 2016 година, а договорот сеуште не е реализиран, што значи дека овие списи сеуште се деловна тајна и како такви неможат од страна на АД Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје да се доставуваат“.

На 14.09.2017 година, М.К., посредник за информации од јавен карактер во АД Електрани на Македонија, по е-маил до Комисијата прати скениран допис „Достава на решение“ бр.03-5175 од 14.09.2017 година, насловен до Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје. Во дописот, со кој во прилог е доставено и Решението за одбивање на пристап до информација бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година, покрај другото е наведено: „…Имајќи во предвид фактот дека бараната информација не може да ви се достави, Ве известуваме дека во конкретниот предмет можете да извршите увид во нашите простории и под надзор на службени лица, во термин прифатлив за двете страни“.

На 25.09.2017 година, Комисијата по е-маил до Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје прати скенирано Решение за одбивање на пристап до информација бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година и скениран допис „Достава на решение“ бр.03-5175 од 14.09.2017 година, насловен до Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје.

Незадоволно од добиеното Решение,  Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје поднесе Жалба до Комисијата, заведена под бр. 08-266 на 27.09.2017 година.

На 10.10.2017 година, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, достави е-маил до М.К., посредник за информации од јавен карактер во АД Електрани на Македонија, во кој наведе: „Во прилог на вашето Решение за одбивање на пристап до информација бр.03-3889/2 од 04.08.2017 година, имате доставено прва страница од документ Физибилити студија на која пишува ДОВЕРЛИВО. Потребно е да доставите фотокопија од првата страница од документ Физибилити студија од која ќе биде видно на кој ден е извршена наведената класификација и под кој број е заведена, во најкус рок“.

АД Електрани на Македонија не одговори на е-маилот на Комисијата и не достави фотокопија од првата страница од документ Физибилити студијата од која ќе биде видно на кој ден е извршена наведената класификација и под кој број е заведена.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека АД Електрани на Македонија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Овa Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Ш.М. од Скопје, поднесена против Државниот санитарен и здравствен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Ш.М. од Скопје, поднесена против Државниот санитарен и здравствен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„По еден примерок од следниве управни акти: бр. 16-1684/3 од 12.10.2012 год. 2. бр.16-8363/1 од 22.10.2012 год. 3. арх. бр. 16-296/2 од 07.02.2012 год. 4. арх. бр. 16-89/2 од 17.01.2013 год. 5. арх. бр. 16-456/1 од 25.02.2013 год. 6. арх. бр. 16-456/4 од 08.03.2013 год. 7. арх. бр. 16-2337/2 од 22.10.2013 и 8. арх. бр. 16-315 од 03.07.2013 год.“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Државниот санитарен и здравствен инспекторат на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-455 на 31.08.2017 година, изјавена од Ш.М. од Скопје, поднесена против Државниот санитарен и здравствен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Државниот санитарен и здравствен инспекторат на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Ш.М. од Скопје на 21.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, заведено во Инспекторатот со бр. 08-1155/1 од 21.07.2017 година и со бр. 08-1184 од 25.07.2017 година, со кое побарал по пошта да му биде доставена фотокопија од следната информација:

„По еден примерок од следниве управни акти: бр. 16-1684/3 од 12.10.2012 год. 2. бр.16-8363/1 од 22.10.2012 год. 3. арх. бр. 16-296/2 од 07.02.2012 год. 4. арх. бр. 16-89/2 од 17.01.2013 год. 5. арх. бр. 16-456/1 од 25.02.2013 год. 6. арх. бр. 16-456/4 од 08.03.2013 год. 7. арх. бр. 16-2337/2 од 22.10.2013 и 8. арх. бр. 16-315 од 03.07.2013 год.“.

Постапувајќи по наведеното барање, Државниот санитарен и здравствен инспекторат до барателот доставил Одговор на барање бр. 08-1155/2 од 27.07.2017 година.

Незадоволен од добиениот одговор, Ш.М. поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-455 од 01.09.2017 година ја препрати Жалбата до Државниот санитарен и здравствен инспекторат и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 22.09.2017 година, Државниот санитарен и здравствен инспекторат до Комисијата достави Одговор бр.08-1498/2 од 15.09.2017 година, во кој наведува дека „…согласно Законот за архивски материјал, имателот на јавен архивски и документиран материјал донесува план за архивски знаци со листи на архивски и документиран материјал и, согласно листата на документираниот материјал на инспекторатот, управните акти кои ги бара Ш.М., по истекот на рокот за нивно чување од 3 години истите се поништуваат, поради оваа причина инспекторатот не е во можност да изврши фотокопирање на овие акти и да му ги достави на Ш.М. “. Во прилог на Одговорот, до Комисијата е доставен извадок од Листата на документиран материјал со рокови на негово чување 2015 година, заведен во Инспекторатот под бр.08-274/3 од 18.02 2015 година.

На 05.10.2017 година, Комисијата со Барање бр.08-455, од Државниот санитарен и здравствен инспекторат побара, во рок од три дена, да ја достави согласноста за уништување на предложениот документарен материјал од Државниот архив на Република Македонија, со прилог Пописот на документарниот материјал за уништување, со кои се опфатени документите за кои Инспекторатот наведува дека не е во можност да ги достави од причина што истите се поништуваат согласно Листата на документарен материјал со рокови на негово чување 2015 година, бр.08-274/3 од 18.02.2015 година. Притоа, Комисијата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат му укажа дека, согласно Законот за архивски материјал и Упатството за начинот и техниката за постапување со архивскиот и документарен материјал во канцелариското и архивското работење (“Службен весник на РМ” бр.99/2014), Државниот санитарен и здравствен инспекторат, пред да уништи документарен материјал, потребно е да добие согласност за уништување на предложениот документарен материјал од Државниот архив на Република Македонија. Имено, во точка 2.4.-Издвојување на документарен материјал за уништување, членот 30 од Упатството за начинот и техниката за постапување со архивскиот и документарен материјал во канцелариското и архивското работење, гласи: „Од страна на имателот се доставува барање до Државниот архив на Република Македонија за добивање согласност за уништување на предложениот документарен материјал, а во прилог на барањето се доставува Пописот на документарниот материјал за уништување”.

Државниот санитарен и здравствен инспекторат не одговори на Барањето од Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на Барањето од Комисијата бр.08-455 од 05.10.2017 година и не ги достави потребните докази.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.А. од Кратово, поднесена против Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Д.А. од Кратово, поднесена против Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Увид во книга за прием на документи“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово на барателот да му овозможи увид во бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-645 на 03.10.2017 година, изјавена од Д.А. од Кратово, поднесена против Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го  ЗАДОЛЖИ  Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово на барателот да му овозможи увид во бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Д.А. од Кратово истата ја поднесува поради одбивање од Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово да одговори на негово усно Барање за пристап до информации од јавен карактер од 27.09.2017 година, со кое ја побарал следната информација:

„Увид во книга за прием на документи“.

Комисијата, со допис бр.08-645 од 04.10.2017 година, ја препрати Жалбата до Фондот за здравствено осигурување на Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.10.2017 година, Фондот за здравствено осигурување на Македонија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-13787/2 од 13.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-645. Во Одговорот на жалба, покрај другото, е наведено дека „Со оглед на фактот дека бараната информација се однесувала на увид во Деловодникот за 2006 година, а не на Деловодникот за тековната 2017 година, од страна на раководителот на Подрачната служба – Кратово на странката и било предочено дека поради отсуство на службените лица задолжени за архивската граѓа…не е можно бараната информација да се издаде веднаш и било побарано од странката да дојде следниот ден 28.09.2017 година…на 12.10.2017 година службено лице вработено во Подрачната служба – Кратово по електронска пошта го повика подносителот на Жалбата, Д.А., на 13.10.2017 година да дојде во просториите на Подрачната служба за да направи увид во Деловодникот од 2006 година…подносителот на Жалбата бил и телефонски контактиран…“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставил бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Согласно член 12 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, „барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено, или во електронски запис“.

Според член 13 став 1 од истиот Закон, „ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е должен на барателот да му овозможи пристап до информацијата, на начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што имателот на информацијата составува службена белешка, освен ако се работи за информации од членот 6 став 1 на овој Закон“.

Доколку имателот на информации не одговори позитивно на Барањето во рок од пет дена од неговото усно поднесување, односно во случај кога имателот на информацијата одговори негативно на Барањето, или не може веднаш да одговори на Барањето, како и во случај кога барателот има усмен или писмен приговор на начинот на запознавањето со информацијата, „службеното лице за посредување со информации е должно за Барањето да изготви Заклучок, во кој ќе внесе податоци за барателот, датумот на прием на Барањето и да го извести барателот за посебното Барање, односно за бараната информација“. Против Заклучокот барателот има право на Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Во случаите од член 13 став 3 од Законот, односно во случај на негативен одговор, или молчење на администрацијата, натамошната постапка по усното Барање продолжува како по писмено Барање.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА ЈЗУ Здравствен дом Кичево на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-553 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го  ЗАДОЛЖИ ЈЗУ Здравствен дом Кичево на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1681/17-5 до ЈЗУ Здравствен дом Кичево, примено во ЈЗУ Здравствен дом Кичево на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Дали здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Кичево, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-553 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Кичево и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

ЈЗУ Здравствен дом Кичево не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Кичево не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставил бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом ги има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември, 2016 година?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА ЈЗУ Здравствен дом Кичево на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-552 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ ЈЗУ Здравствен дом Кичево на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1681/17-4 до ЈЗУ Здравствен дом Кичево, примено во ЈЗУ Здравствен дом Кичево на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом ги има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември, 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Кичево, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-552 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Кичево и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

ЈЗУ Здравствен дом Кичево не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Кичево не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставил бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * *‘ *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените -ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА ЈЗУ Здравствен дом Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-543 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ ЈЗУ Здравствен дом Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 10.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1668/17-3 до ЈЗУ Здравствен дом Скопје, примено во ЈЗУ Здравствен дом Скопје на 10.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-543 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 26.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом Скопје до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-2635/1 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-543. Во Одговорот на жалба е наведено дека „…на ден 30.05.2017 година достави одговор на Вашето барање…заедно со бараниот податок – трезорска сметка на Домот каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“. Во прилог на Одговорот на жалба, до Комисијата се доставени фотокопија од Одговор на барање бр.03-1512/3/3 од 30.05.2017 година, насловен до Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, фотокопија  од Аналитичка картичка и фотокопија од поштенска Приемна книга од 07.06.2017 година.

Во телефонски разговор од 16.10.2017 година, полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје, на службеното лице кое постапува по предметот му потврди дека до тој ден не добиле одговор од ЈЗУ Здравствен дом Скопје. Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Дарко Антиќ од Скопје.

На 17.10.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје до Комисијата, преку е-маил, достави допис заведен во Комисијата под бр.08-543, а во кој е наведено дека „Одговор не сме добиле од ЗД Скопје, како што велат тие. А пак одговорот кој го доставувате сега не одговара на нашето Барање. Ние бараме копија од трезорска сметка каде се евидентирани сите приливи од Програмата за систематски прегледи, а тие доставуваат извод каде се евидентирани приливи по Програма за мајки и деца. Нека го достават соодветниот извод, па ќе се произнесеме повторно по Жалбата“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Скопје не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Во конкретниот случај, ЈЗУ Здравствен дом Скопје, во прилог на нејзиниот Одговор на барање, кој Комисијата го препрати до барателот на информации, доставила Аналитичка картичка од која е видно дека истата содржи податоци за прилив од Министерството за здравство за „Програма за мајки и деца Ф/ра 038/2016“, а не како што е наведено во Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје од 10.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбaтa изјавенa од Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, застапувано од М.Р. од Скопје, поднесена против Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, застапувано од М.Р. од Скопје, поднесена против Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Според постоечката законска и институционална рамка, кое тело е надлежно да донесува одлуки за конфликт на интерес во процедурите за јавни набавки?

 1. Колку луѓе биле вработени во Државната комисија за спречување на корупција во 2014, 2015 и 2016 година одделно?
 2. Колку одлуки поврзани со конфликт на интереси во јавните набавки биле донесени од страна на Државната комисија за спречување на корупција?
 3. Кој назначува раководно лице на Државната комисија за спречување на корупција?
 4. Која е должината на мандатот на назначеното раководно лице на Државната комисија за спречување на корупција?
 5. Кога било назначено актуелното раководно лице на Државната комисија за спречување на корупција?
 6. Дали раководното лице на Државната комисија за спречување на корупција е обврзано на Законот за спречување конфликт на интереси?“, СЕ УВАЖУВА и се ЗАДОЛЖУВА Државната комисија за спречување на корупцијата да постапи по Барањето и на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата бр.08-457 од 01.09.2017 година, изјавена од Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, застапувано од М.Р. од Скопје, поднесена против Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Државната комисија за спречување на корупцијата да постапи по Барањето и на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година ГО ПОНИШТИ.

Како што се наведува во Жалбата, на 13.07.2017 година, Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Државната комисија за спречување, со кое побарала преку е-маил да и бидат доставени следните информации:

„1. Според постоечката законска и институционална рамка, кое тело е надлежно да донесува одлуки за конфликт на интерес во процедурите за јавни набавки?

 1. Колку луѓе биле вработени во Државната комисија за спречување на корупција во 2014, 2015 и 2016 година одделно?
 2. Колку одлуки поврзани со конфликт на интереси во јавните набавки биле донесени од страна на Државната комисија за спречување на корупција?
 3. Кој назначува раководно лице на Државната комисија за спречување на корупција?
 4. Која е должината на мандатот на назначеното раководно лице на Државната комисија за спречување на корупција?
 5. Кога било назначено актуелното раководно лице на Државната комисија за спречување на корупција?
 6. Дали раководното лице на Државната комисија за спречување на корупција е обврзано на Законот за спречување конфликт на интереси?“.

Постапувајќи по наведеното Барање, Државната комисија за спречување на корупцијата, на 31.07.2017 година, повикувајќи се на одредби од Законот за општата управна постапка, а во врска со член 14 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, до барателот доставила Барање бр.03-4610/2 од 25.07.2017 година, со кое побарала да го дополни Барањето „во смисла на член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и одредбите од ЗОУП на начин што во Барањето ќе биде наведено овластеното лице кое ја застапува-претставува асоцијацијата…и истото ќе биде потпишано на Барањето, како и заверка на потписот со печат на асоцијацијата и ќе достави уредно полномошно од именуваното лице во чие име го имате поднесено Барањето, а кое во Барањето е посочено како барател на информациите“.

Барателот на информации, како што е наведено во Жалбата, навремено постапил по Барањето од Државната комисија за спречување на корупцијата, доставувајќи до неа дополнето Барање на 31.07.2017 година. Во дополнетото Барање за пристап до информации од јавен карактер како барател на информации е наведена М.Р. од Скопје, а како застапник/полномошник на барателот е наведена Климентина Илијевски, Извршен директор на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје.

Постапувајќи по дополнетото Барање за пристап до информации од јавен карактер, Државната комисија за спречување на корупцијата до барателот доставила Решение бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година, со кое го отфлила Барањето, со образложение дека „Државната комисија за спречување на корупцијата по разгледување на Барањето констатира дека Барањето не ги содржи сите потребни елементи за кои имателот на информации, согласно со одредбите од ЗОУП и одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, внимава по службена должност…и по дополнувањето на Барањето, застапникот-полномошникот на барателот на информациите нема доставено уредно овластување-полномошно од лицето во чие име го има поднесено Барањето и кое во Барањето е наведено како барател на информациите“.

Незадоволна од добиеното Решение, Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-457 од 01.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Државната комисија за спречување на корупцијата и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 22.09.2017 година Државната комисија за спречување на корупцијата до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-4610/5 од 20.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-457 на 22.09.2017 година. Во Одговорот на жалба, Државната комисија за спречување на корупцијата останува на наводите во оспореното Решение бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Државната комисија за спречување на корупцијата не постапила согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно член 16 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Барањето содржи назив на имателот на информацијата, личното име и презиме на барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното“ лице. Според тоа, барателот на информации до имателот на информации поднесува Барање за пристап до информации од јавен карактер во кое може да назначи застапник, или полномошник за поднесување на Барањето, на што не е задолжен согласно закон. Истото е наведено и во член 35 став 1 од Законот за општата управна постапка.

Во конкретниот случај, Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје од 13.07.2017 година поднесено до Државната комисија за спречување на корупцијата, во кое како барател се наведува М.Р., истратражувач во Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, ги содржи сите елементи на Барање за пристап до информации, наведени во член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Според тоа, Државната комисија за спречување на корупцијата неосновано барала од барателот на информации да го дополни Барањето, назначувајќи застапник, или полномошник.

Во случајот барателот, сепак, постапил по барањето од Државната комисија за спречување на корупцијата и до неа поднел дополнето барање за пристап до информации од јавен карактер на 31.07.2017 година, во кое како застапник/полномошник на барателот ја посочил К.И., Извршен директор на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје, која лично го има потпишано наведеното Барање. Тоа значи дека и дополнетото Барање ги содржи потребните елементи од членот 16 од истиот Закон.

Во прилог на Одговорот на жалба бр.03-4610/5 од 20.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-457 на 22.09.2017 година, е доставен и Извод од тековна состојба издаден од Централниот регистар на Република Македонија под бр. 0805-50/150020170196615 на 17.07.2017 година, од кој се гледа дека овластено лице на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ – Скопје е К.И., која ја застапува и претставува  Асоцијацијата, што значи дека немало потреба сама на себе да си дава полномошно за застапување на Асоцијацијата.

Поради погоренаведеното, Комисијата утврди дека оспореното Решение на  Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4610/3 од 24.08.2017 година не е донесено согласно Закон.

Во исто време, Комисијата констатира дека бараните информации претставуваат информации од јавен карактер, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, кои имателот на информација е должен да ги посредува до барателот на информации на начин и во форма наведени во Барањето.

Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА : Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку средства Министерството за здравство исплатило на Институтот за јавно здравје на РМ за организација, координација, мониторинг,евалуација и известување до Министерството за здравство во текот на 2016 година, согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на грло на матка?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-499 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1632/17-6 до Министерството за здравство, заведено во Министерството под бр.11-2818/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку средства Министерството за здравство исплатило на Институтот за јавно здравје на РМ за организација, координација, мониторинг,евалуација и известување до Министерството за здравство во текот на 2016 година, согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на грло на матка?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-499 од 15.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, Министерството за здравство достави до Комисијата Одговор на жалба бр.22-5904/2 од 29.09.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека “- со допис бр.11-2818/3 од 16.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот.” Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2818/3 од 16.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку средства Министерството за здравство исплатило на Институтот за јавно здравје на РМ за квартални извештаи за скрининг на рак на грло на матка за состојбите и постигнатите резултати, евалуација и мониторинг за 2016 година, согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на грло на матка?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-500 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1632/17-7 до Министерството за здравство, заведено во Министерството под бр.11-2819/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку средства Министерството за здравство исплатило на Институтот за јавно здравје на РМ за квартални извештаи за скрининг на рак на грло на матка за состојбите и постигнатите резултати, евалуација и мониторинг за 2016 година, согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на грло на матка?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-500 од 15.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, Министерството за здравство достави до Комисијата Одговор на жалба бр.22-5906/2 од 29.09.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека “- со допис бр.11-2819/3 од 16.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот.” Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2819/3 од 16.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку вкупно средства исплатило Министерството за здравство за измирување на неизмирени обврски за 2015 година согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2016 година, скрининг на карцином на грло на матка?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-501 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1632/17-8 до Министерството за здравство, заведено во Министерството под бр.11-2820/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку вкупно средства исплатило Министерството за здравство за измирување на неизмирени обврски за 2015 година согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2016 година, скрининг на карцином на грло на матка?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-501 од 15.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, Министерството за здравство достави до Комисијата Одговор на жалба бр.22-5905/2 од 29.09.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека “- со допис бр.11-2820/3 од 16.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот.” Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2820/3 од 16.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку вкупно средства исплатило Министерството за здравство кон цитолошките лабаратории во ЈЗУ и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ во периодот од 01 јануари до 31 декември 2016 година за спроведување на Активностите со мобилната гинеколошка ординација со НВО од областа согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на грло на матка?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-497 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 03.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1632/17-4 до Министерството за здравство, заведено во Министерството под бр.11-2816/1, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку вкупно средства исплатило Министерството за здравство кон цитолошките лабаратории во ЈЗУ и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ во периодот од 01 јануари до 31 декември 2016 година за спроведување на Активностите со мобилната гинеколошка ординација со НВО од областа согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања, компонента скрининг на карцином на грло на матка?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-497 од 15.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, Министерството за здравство достави до Комисијата Одговор на жалба бр.22-5902/2 од 29.09.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека “- со допис бр.11-2816/3 од 16.06.2017 година од Министерството за здравство даден е одговор на бараната информација и истиот е пратен по пошта на барателот.” Во прилог, Министерството за здравство до Комисијата го достави Одговорот на барањето адресиран до Здружението ЕСЕ бр.11-2816/3 од 16.06.2017 година и фотокопија од Приемна книга (лист), но не достави фотокопија од повратница, како доказ за уредна достава на Одговорот на барањето до Здружението ЕСЕ.

Службеното лице од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кое постапува по предметот, од страна на Здружението ЕСЕ усно беше известено дека не ги добиле бараните информации.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на законот за трговските друштва, гласано во Собрание на 28.03.2016 година? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-614 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на законот за трговските друштва, гласано во Собрание на 28.03.2016 година? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-614 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (изгласан на 28.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-616 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (изгласан на 28.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-616 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, гласан во Собрание на 28.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-617 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, гласан во Собрание на 28.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-617 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, (изгласан на 28.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-618 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, (изгласан на 28.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-618 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија има изработен План со динамика на активности за спроведување на процесот за проценка на влијанието на регулативата за секој од предлозите на закони содржани во Годишниот план за спроведување на ПВР за 2016 година? Доставете ни фотокопија од планот со динамика на активности за спроведување на процесот за проценка на влијание на регулатива.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-619 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија има изработен План со динамика на активности за спроведување на процесот за проценка на влијанието на регулативата за секој од предлозите на закони содржани во Годишниот план за спроведување на ПВР за 2016 година? Доставете ни фотокопија од планот со динамика на активности за спроведување на процесот за проценка на влијание на регулатива.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-619 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„На кој начин е достапен актот (правилник, упатство или друг акт) со кој се пропишува начинот на организација и управување со процесот за проценка на влијанието на регулативата? Доставете ни информација каде може да го најде заинтересирана страна овој акт.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-622 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„На кој начин е достапен актот (правилник, упатство или друг акт) со кој се пропишува начинот на организација и управување со процесот за проценка на влијанието на регулативата? Доставете ни информација каде може да го најде заинтересирана страна овој акт.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-622 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија има подготвено Годишен план за спроведување на ПВР за 2016 година? Доставете ни фотокопија од Годишниот план.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-624 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија има подготвено Годишниот план за спроведување на ПВР за 2016 година? Доставете ни фотокопија од Годишниот план.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-624 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија го објавило Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (изгласан на 13.01.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој закон.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-627 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија го објавило Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (изгласан на 13.01.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-627 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, гласано во Собрание на 13.01.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-628 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, гласано во Собрание на 13.01.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-628 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (изгласан на 13.01.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-629 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (изгласан на 13.01.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-629 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за Економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва гласан во Собрание на 13.01.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-630 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за Економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва гласан во Собрание на 13.01.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-630 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни извештај за спроведување на кампањата за информирање на граѓаните за достапноста на полугодишните и годишните извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година? (точка 5.2.2 од акцискиот план за Отворено Владино партнерство 2016-2018)“ СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-634 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ја ОДБИ како неоснована.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1648/17-8 од 13.04.2017 година до Министерството за финансии, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Доставете ни извештај за спроведување на кампањата за информирање на граѓаните за достапноста на полугодишните и годишните извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година? (точка 5.2.2 од акцискиот план за Отворено Владино партнерство 2016-2018)“

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-634 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.10.2017 година, Министерството за финансии достави до Комисијата Одговор на жалба бр.03-6146/2 од 04.10.2017 година. Во Одговорот по жалба, Министерството наведува дека: “Постапувајќи по барањето…утврди дека содржината на барањето се однесува за материја од надлежност на Министерството за здравство и на ден 19.05.2017 година со допис бр.03-2650/2 барањето е препратено до Министерството за здравство, како надлежна институција за постапување по истото, за што има уредна достава. За извршеното препраќање на барањето, Министерството за финансии го извести барателот со допис број 03-2913/1 од 19.05.2017 година, за што има уредна достава.” Во прилог на Одговорот на жалба, Министерството достави фотокопии од: дописот за препраќање на барањето адресирано до Министерството за здравство бр.03-2650/2 од 19.05.2017 година, Известувањето за препраќање на барањето адресирано до Здружението ЕСЕ бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година и повратници за извршена уредна достава на наведените дописи.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило во целост согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Министерството за финансии Барањето го препратило по истекот на законски предвидениот рок од 3 дена, односно со задоцнување. Од доставените списи, Комисијата утврди дека за извршеното препраќање на Барањето во надлежност на Министерството за здравство, Здружението ЕСЕ е известено од Министерството за финансии со допис бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година, примено во Здружението ЕСЕ на ден 26.05.2017 година.

Комисијата оцени дека, во конкретниот случај, имало недостаток во првостепената постапка, односно Министерството за финансии Барањето го препратило со задоцнување. Меѓутоа, тој недостаток не може да има влијание врз решавањето на работата.

Известувањето за препраќање на Барањето барателот го примил на 26.05.2017 година. Жалбата поради молчење на администрација, односно непостапувањето на Министерството за финансии е поднесена до Комисијата 4 месеци после приемот на Известувањето за препраќање на Барањето. Оттука, произлегува дека немало молчење на администрација и Жалбата е неоснована.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку секторски работни групи за програмирање во рамки на ИПА 2 се формирани низ процесот на спроведување на Акцискиот План за Отворено Владино Партнерство 2016-2018 година?“,  СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-534 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 10.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1644/17-2 од 13.04.2017 година до Секретаријатот за европски прашања, примено во Секретаријатот на 11.05.2017 година, заведено под бр.17-583/1 со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку секторски работни групи за програмирање во рамки на ИПА 2 се формирани низ процесот на спроведување на Акцискиот План за Отворено Владино Партнерство 2016-2018 година?“

Секретаријатот за европски прашања, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-534 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Секретаријатот за европски прашања и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.10.2017 година, Секретаријатот за европски прашања до Комисијата достави Допис “Произнесување“ бр.17-583/4 од 05.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-534. Во Произнесувањето е наведено: „…Секретаријатот за европски прашања примил барање за пристап до информации од јавен карактер на ден 11.05.2017 година, во однос на барањето донел заклучок за прекин на 23.05.2017 година и истиот го доставил до барателот кој уредно го примил по пат на препорачена пошта со доставница на 30.05.2017 година“. Во прилог на Произнесувањето, Секретаријатот за европски прашања достави фотокопии од: Заклучокот бр.17-583/2 од 23.05.2017 година, и повратницата за извршена уредна достава на наведениот Заклучок, од која е видно дека барателот ја примил пратката на 30.05.2017 година и ја потпишал повратницата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Секретаријатот за европски прашања постапил согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и донел Заклучок со кое се прекинува постапката по барањето на барателот. Во конкретниот случај  Комисијата утврди дека Здружението ЕСЕ  го добило Заклучокот од Секретаријатот за европски прашања и против истиот не поднело Жалба.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Доставете ни линкови до локациите каде се објавени полугодишните и годишните извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година (точка 5.2.1 од акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018)?“,  СЕ ОДБИВА

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-632 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1648/17-6 од 13.04.2017 година до Министерството за финансии, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

“Доставете ни линкови до локациите каде се објавени полугодишните и годишните извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година (точка 5.2.1 од акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018)?“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-632 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.10.2017 година, Министерството за финансии до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-6143/2 од 04.10..2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-632. Во Одговорот е наведено: „…Постапувајќи по барањето имателот на информацијата-Министерството за финансии утврди дека содржината на барањето се однесува за материја од надлежност на Министерството за здравство и на ден 19.05.2017 година со допис број 03-2652/2 барањето е препратено до Министерството за здравство, како надлежна институција за постапување по истото, за што има уредна достава. За извршеното препраќање на барањето, Министерството за финансии го извести барателот со допис број 03-2913/1 од 19.05.2017 година, за што има уредна достава“.

Во прилог на Одговорот на жалба, Министерството достави фотокопии од: дописот за препраќање на барањето адресирано до Министерството за здравство бр.03-2652/2 од 19.05.2017 година, Известувањето за препраќање на барањето адресирано до Здружението ЕСЕ бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година и повратници за извршена уредна достава на наведените дописи.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило во целост согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Министерството за финансии Барањето го препратило по истекот на законски предвидениот рок од 3 дена односно со задоцнување. Од доставените списи, Комисијата утврди дека за извршеното препраќање на Барањето во надлежност на Министерството за здравство, Здружението ЕСЕ е известено од Министерството за финансии со допис бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година, примено во Здружението ЕСЕ на ден 26.05.2017 година.

Комисијата оцени дека, во конкретниот случај, имало недостаток во првостепената постапка, односно Министерството за финансии Барањето го препратило со  задоцнување. Меѓутоа, тој недостаток не може да има влијание врз решавањето на работата.

Известувањето за препраќање на Барањето барателот го примил на 26.05.2017 година. Жалбата поради молчење на администрација, односно непостапувањето на Министерството за финансии е поднесена до Комисијата 4 месеци после приемот на Известувањето за препраќање на Барањето. Оттука, произлегува дека немало молчење на администрација и Жалбата е неоснована.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Доставете ни копија од планот за спроведување на кампањата за информирање на граѓаните за достапноста на полугодишните и годишните извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година (точка 5.2.2 од акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018)?“,  СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-633 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1648/17-7 од 13.04.2017 година до Министерството за финансии, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

“Доставете ни копија од планот за спроведување на кампањата за информирање на граѓаните за достапноста на полугодишните и годишните извештаи за буџетско и програмско спроведување на 20 програми за превентивна и куративна здравствена заштита финансирани од буџетот на Министерството за здравство на РМ за 2016 година (точка 5.2.2 од акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018)?“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-633 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.10.2017 година, Министерството за финансии до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-6142/2 од 04.10..2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-633. Во Одговорот е наведено: „…Постапувајќи по барањето имателот на информацијата-Министерството за финансии утврди дека содржината на барањето се однесува за материја од надлежност на Министерството за здравство и на ден 19.05.2017 година со допис број 03-2651/2 барањето е препратено до Министерството за здравство, како надлежна институција за постапување по истото, за што има уредна достава. За извршеното препраќање на барањето, Министерството за финансии го извести барателот со допис број 03-2913/1 од 19.05.2017 година, за што има уредна достава.“

Во прилог на Одговорот на жалба, Министерството достави фотокопии од: дописот за препраќање на барањето адресирано до Министерството за здравство бр.03-2651/2 од 19.05.2017 година, Известувањето за препраќање на барањето адресирано до Здружението ЕСЕ бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година и повратници за извршена уредна достава на наведените дописи.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило во целост согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Министерството за финансии Барањето го препратило по истекот на законски предвидениот рок од 3 дена односно со задоцнување. Од доставените списи, Комисијата утврди дека за извршеното препраќање на Барањето во надлежност на Министерството за здравство, Здружението ЕСЕ е известено од Министерството за финансии со допис бр.03-2913/1 од 19.05.2017 година, примено во Здружението ЕСЕ на ден 26.05.2017 година.

Комисијата оцени дека, во конкретниот случај, имало недостаток во првостепената постапка, односно Министерството за финансии Барањето го препратило со  задоцнување. Меѓутоа, тој недостаток не може да има влијание врз решавањето на работата.

Известувањето за препраќање на Барањето барателот го примил на 26.05.2017 година. Жалбата поради молчење на администрација, односно непостапувањето на Министерството за финансии е поднесена до Комисијата 4 месеци после приемот на Известувањето за препраќање на Барањето. Оттука, произлегува дека немало молчење на администрација и Жалбата е неоснована.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од З.Т. од Радовиш, поднесена  против Здружението за пензионерите на Општините Радовиш и Конче-Радовиш, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од З.Т. од Радовиш, поднесена против Здружението за пензионерите на Општините Радовиш и Конче-Радовиш, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-563 на 18.09.2017 година,  изјавена од З.Т. од Радовиш, поднесена против Здружението за пензионерите на Општините Радовиш и Конче-Радовиш, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.    

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

 Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Од погоре наведениот член произлегува дека Здружението за пензионерите на Општините Радовиш и Конче-Радовиш не е имател на информации од јавен карактер.

Во Статутот на Здружението за пензионерите на Општините Радовиш и Конче-Радовиш,  во ниту еден член не е наведено дека Здружението за пензионерите на Општините Радовиш и Конче-Радовиш врши јавни овластување.

Од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни примерок од утврдените објективни критериуми за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во секторските работни групи, развиени низ процесот на спроведување на Акцискиот План за Отворено Владино Партнерство 2016-2018 година.“ , СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-533 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 10.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1644/17-1 од 13.04.2017 година до Секретаријатот за европски прашања, примено во Секретаријатот на 11.05.2017 година, заведено под бр.17-582/1 со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни примерок од утврдените објективни критериуми за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во секторските работни групи, развиени низ процесот на спроведување на Акцискиот План за Отворено Владино Партнерство 2016-2018 година“.

Секретаријатот за европски прашања, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-533 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Секретаријатот за европски прашања и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.10.2017 година, Секретаријатот за европски прашања до Комисијата достави Допис “Произнесување“ бр.17-582/4 од 05.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-533. Во Произнесувањето е наведено: „…Секретаријатот за европски прашања примил барање за пристап до информации од јавен карактер на ден 11.05.2017 година, во однос на барањето донел Заклучок за прекин на 23.05.2017 година и истиот го доставил до барателот кој уредно го примил по пат на препорачена пошта со доставница на 30.05.2017 година“. Во прилог на Произнесувањето, Секретаријатот за европски прашања достави фотокопии од: Заклучокот бр.17-582/2 од 23.05.2017 година, и повратницата за извршена уредна достава на наведениот Заклучок, од која е видно дека барателот ја примил пратката на 30.05.2017 година и ја потпишал повратницата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Секретаријатот за европски прашања постапил согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и донел Заклучок со кое се прекинува постапката по барањето на барателот. Во конкретниот случај  Комисијата утврди дека Здружението ЕСЕ  го добило  Заклучокот од Секретаријатот за европски прашања и против истиот не поднело Жалба.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од подготвените материјали во рамки на процесот на програмирање на ИПА 2 за секоја од секторските работни групи“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-535 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 10.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1644/17-2 од 13.04.2017 година до Секретаријатот за европски прашања, примено во Секретаријатот на 11.05.2017 година, заведено под бр.17-585/1 со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од подготвените материјали во рамки на процесот на програмирање на ИПА 2 за секоја од секторските работни групи“.

Секретаријатот за европски прашања, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-535 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Секретаријатот за европски прашања и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.10.2017 година, Секретаријатот за европски прашања до Комисијата достави Допис “Произнесување“ бр.17-585/4 од 05.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-535. Во Произнесувањето е наведено: „…Секретаријатот за европски прашања примил барање за пристап до информации од јавен карактер на ден 11.05.2017 година, во однос на барањето донел заклучок за прекин на 23.05.2017 година и истиот го доставил до барателот кој уредно го примил по пат на препорачена пошта со доставница на 30.05.2017 година“. Во прилог на Произнесувањето, Секретаријатот за европски прашања достави фотокопии од: Заклучокот бр.17-585/2 од 23.05.2017 година, и повратницата за извршена уредна достава на наведениот Заклучок, од која е видно дека барателот ја примил пратката на 30.05.2017 година и ја потпишал повратницата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Секретаријатот за европски прашања постапил согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и донел Заклучок со кое се прекинува постапката по барањето на барателот. Во конкретниот случај  Комисијата утврди дека Здружението ЕСЕ го добило Заклучокот од Секретаријатот за европски прашања и против истиот не поднело Жалба.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од Дневникот за работа на секторските работни групи за програмирање на ИПА 2.“ , СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-536 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 10.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1644/17-9 од 13.04.2017 година до Секретаријатот за европски прашања, примено во Секретаријатот на 11.05.2017 година, заведено под бр.17-586/1 со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од Дневникот за работа на секторските работни групи за програмирање на ИПА 2.“

Секретаријатот за европски прашања, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-536 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Секретаријатот за европски прашања и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.10.2017 година, Секретаријатот за европски прашања до Комисијата достави Допис “Произнесување“ бр.17-590/4 од 05.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-536. Во Произнесувањето е наведено: „…Секретаријатот за европски прашања примил барање за пристап до информации од јавен карактер на ден 11.05.2017 година, во однос на барањето донел заклучок за прекин на 23.05.2017 година и истиот го доставил до барателот кој уредно го примил по пат на препорачена пошта со доставница на 30.05.2017 година“. Во прилог на Произнесувањето, Секретаријатот за европски прашања достави фотокопии од: Заклучокот бр.17-586/2 од 23.05.2017 година, и повратницата за извршена уредна достава на наведениот Заклучок, од која е видно дека барателот ја примил пратката на 30.05.2017 година и ја потпишал повратницата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Секретаријатот за европски прашања постапил согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и донел Заклучок со кое се прекинува постапката по барањето на барателот. Во конкретниот случај  Комисијата утврди дека Здружението ЕСЕ  го добило Заклучокот од Секретаријатот за европски прашања и против истиот не поднело Жалба.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копии од записниците подготвени и заклучоците донесени во текот на работењето на секоја од секторските работни групи за програмирање на ИПА 2.“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-537 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Секретаријатот за европски прашања, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 10.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1644/17-9 од 13.04.2017 година до Секретаријатот за европски прашања, примено во Секретаријатот на 11.05.2017 година, заведена под бр.17-590/4 со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копии од записниците подготвени и заклучоците донесени во текот на работењето на секоја од секторските работни групи за програмирање на ИПА 2.“

Секретаријатот за европски прашања, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-537 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Секретаријатот за европски прашања и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.10.2017 година, Секретаријатот за европски прашања до Комисијата достави Допис “Произнесување“ бр.17-590/4 од 05.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-537. Во Произнесувањето е наведено: „…Секретаријатот за европски прашања примил барање за пристап до информации од јавен карактер на ден 11.05.2017 година, во однос на барањето донел заклучок за прекин на 23.05.2017 година и истиот го доставил до барателот кој уредно го примил по пат на препорачена пошта со доставница на 30.05.2017 година“. Во прилог на Произнесувањето, Секретаријатот за европски прашања достави фотокопии од: Заклучокот бр.17-590/2 од 23.05.2017 година, и повратницата за извршена уредна достава на наведениот Заклучок, од која е видно дека барателот ја примил пратката на 30.05.2017 година и ја потпишал повратницата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Секретаријатот за европски прашања постапил согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и донел Заклучок со кој се прекинува постапката по барањето на барателот. Во конкретниот случај  Комисијата утврди дека Здружението ЕСЕ  го добило Заклучокот од Секретаријатот за европски прашања и против истиот не поднело Жалба.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена  против Здружението Јога Сојуз на Македонија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) а согласно член 109 точка 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)  на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-538 на 14.09.2017 година,  изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена против Здружението Јога Сојуз на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.    

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

 Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Јога Сојуз на Македонија е регистрирано како здружение на кое согласно Законот на здруженија и фондации (Сл.весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11) не му се пренесени јавни овластувања.

Од тоа произлегува дека Јога Сојуз на Македонија не е имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена  против Јога Сојуз на Македонија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) а согласно член 109 точка 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015) на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-539 на 14.09.2017 година,  изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена против Јога Сојуз на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.     

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

 Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Јога Сојуз на Македонија е регистрирано како здружение на кое согласно Законот на здруженија и фондации (Сл.весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11) не му се пренесени јавни овластувања.

Од тоа произлегува дека Јога Сојуз на Македонија не е имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. *****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена  против Јога Сојуз на Македонија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) а согласно член 109 точка 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015) на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-540 на 14.09.2017 година,  изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена против Јога Сојуз на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.    

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

 Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Јога Сојуз на Македонија е регистрирано како здружение на кое согласно Законот на здруженија и фондации (Сл.весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11) не му се пренесени јавни овластувања.

Од тоа произлегува дека Јога Сојуз на Македонија не е имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена  против Јога Сојуз на Македонија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) а согласно член 109 точка 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)  на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-541 на 14.09.2017 година,  изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена против Јога Сојуз на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.    

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

 Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Јога Сојуз на Македонија е регистрирано како здружение на кое согласно Законот на здруженија и фондации (Сл.весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11) не му се пренесени јавни овластувања.

Од тоа произлегува дека Јога Сојуз на Македонија не е имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена  против Здружението Јога Сојуз на Македонија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) а согласно член 109 точка 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015) на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-542 на 14.09.2017 година,  изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ – Скопје, поднесена против Јога Сојуз на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.    

Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното.

 Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон.“

Јога Сојуз на Македонија е регистрирано како здружение на кое согласно Законот на здруженија и фондации (Сл.весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11) не му се пренесени јавни овластувања.

Од тоа произлегува дека Јога Сојуз на Македонија не е имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон.

Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено Извештај за проценка на влијанието за Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, гласано во Собрание на 15.03.2016. Доставете ни фотокопија од Извештајот за проценка на влијанието на овој закон.“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-600 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, преку полномошник Д.Ж. од Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено Извештај за проценка на влијанието за Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, гласано во Собрание на 15.03.2016. Доставете ни фотокопија од Извештајот за проценка на влијанието на овој закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-600 од 28.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****            Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-606 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, преку полномошник Д.Ж.од Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-606 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****           Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

           Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи (изгласан на 15.03.2016П по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-605 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, преку полномошник Д.Ж. од Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи (изгласан на 15.03.2016П по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-605 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****           Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија на Единствениот национален регистар на прописи го има објавено Извештај за проценка на влијанието со преглед на добиени мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за градежните производи гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-603 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, преку полномошник Д.Ж. од Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија на Единствениот национален регистар на прописи го има објавено Извештај за проценка на влијанието со преглед на добиени мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за градежните производи гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава?“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-603 од 28.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни извештај за реализација на Програмата за финансиската поддршка на земјоделството за 2016 година“,  СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-532 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 11.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1641/17-3 од 11.05.2017 година до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни извештај за реализација на Програмата за финансиската поддршка на земјоделството за 2016 година“.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-532 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 28.09.2017 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.02-3730/6 од 27.09.2017 година, заведено во Комисијата под бр. 08-532. Во Произнесувањето е наведено: „…Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува дека предметното барање согласно член 18 став1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер со допис бр.02-3730/2 од 18.05.2017 година го препрати на надлежност и постапување на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како на имател на бараната информација, за што ви доставуваме доказ-повратница од која може да се види дека овој допис е доставен до Агенцијата. Исто така Ве известуваме дека ова Министерство со допис бр.02-3730/4 од 18.05.2017 година го извести барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија дека предметното барање е препратено на надлежност на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како на имател на бараната информација, за што како доказ ви приложуваме повратница од која може да се види дека наведениот допис е доставен до барателот“.

Во прилог на Произнесувањето на жалба, Министерството достави фотокопии од: дописот за препраќање на барањето адресирано до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бр.02-3730/3 од 18.05.2017 година, Известувањето за препраќање на барањето адресирано до Здружението ЕСЕ бр.02-3730/4 од 15.05.2017 година и повратници за извршена уредна достава на наведените дописи.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не постапило во целост согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Барањето го препратило по истекот на законски предвидениот рок од 3 дена, односно со задоцнување. Од доставените списи, Комисијата утврди дека за извршеното препраќање на Барањето во надлежност на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Здружението ЕСЕ е известено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со допис бр.02-3730/4 од 18.05.2017 година, примено во Здружението ЕСЕ на ден 16.06.2017 година.

Комисијата оцени дека, во конкретниот случај, имало недостаток во првостепената постапка, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Барањето го препратило со  задоцнување. Меѓутоа, тој недостаток не може да има влијание врз решавањето на работата.

Известувањето за препраќање на Барањето барателот го примил на 16.06.2017 година. Жалбата поради молчење на администрација, односно непостапувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е поднесена до Комисијата 3 месеци после приемот на Известувањето за препраќање на Барањето. Оттука, произлегува дека немало молчење на администрација и Жалбата е неоснована.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување на Законот за трговските друштва (изгласан на 12.02.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) ? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон (опис на информацијата која се бара)“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-596 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж. од Скопје, против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии” Скопје, преку полномошник Д.Ж. од Скопје, на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување на Законот за трговските друштва (изгласан на 12.02.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) ? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон (опис на информацијата која се бара)“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-596 од 27.09.2017 година ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за економија не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените  – ЕСЕ Скопје, поднесена  против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од сите договори склучени помеѓу РМ и компаниите концесионери, објавени во регистарот на договори за концесии“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-523 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за економија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 11.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1643/17-1 до Министерството за економија, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од сите договори склучени помеѓу РМ и компаниите концесионери, објавени во регистарот на договори за концесии“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-523 од 15.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 03.10.2017 година Министерството за економија до Комисијата достави допис “Известување“ бр.24-2195/3 од 27.09.2017 година, а во Комисијата заведено под бр.08-523. Во известувањето е наведено: “…Имајќи го во предвид обемниот број на склучени договори, Министерството за економија е во неможност да ги достави сите договори“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молам да ми доставите фотокопија од актот со кој е извршено  репрогласувањето на заштитениот објект Катлановско Блато“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр. 08-647 на 04.10.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, П.Б. на 23.08.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое ја побарал следната информацја:

„Ве молам да ми доставите фотокопија од актот со кој е извршено  репрогласувањето на заштитениот објект Катлановско Блато“.

Министерството за животна средина и просторно планирање, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-647 од 06.10.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за животна средина и просторно планирање и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 12.10.2017 година, преку е-маил П.Б. од Скопје, ја извести Комисијата дека  одговорот го добил на 09.10.2017 година и дека „предметот може да се затвори“.

На 17.10.2017 година, преку е-маил Министерството за животна средина и просторно планирање ја извести Комисијата дека е доставен одговор до барателот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за животна средина и просторно планирање постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Х.А., адвокат од Скопје, поднесена против Општина Маврово и Ростуше, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Х.А., адвокат од Скопје, поднесена против Општина Маврово и Ростуше, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Кога последен пат Советот на општина Маврово и Ростуша има донесено одлука т.е. има дадено одобрение за висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови, ЕМБС: 4034686, во смисла на Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 147/2013, 163/2013, 51/2015, 146/2015, 156/2015, 192/2015, 39/2016 и 63/2016)?

 1. Барам да ми се достави Одлуката т.е одобрението донесено од Советот на општина Маврово и Ростуша за висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови ЕМБС: 4034686 по која ова јавно претпријатие фактурирало за услугите за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад во 2014, 2015 и 2016 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-638 на 28.09.2017 година, изјавена од Х.А., адвокат од Скопје, поднесена против Општина Маврово и Ростуше, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Х.А., адвокат од Скопје, на 15.08.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Маврово и Ростуше, со кое побарал да му се достави електронски запис (одлуката под бр.2 да му се достави во скенирана форма) по е-маил од следните информации:

„1. Кога последен пат Советот на општина Маврово и Ростуша има донесено одлука т.е. има дадено одобрение за висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови, ЕМБС: 4034686, во смисла на Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 147/2013, 163/2013, 51/2015, 146/2015, 156/2015, 192/2015, 39/2016 и 63/2016)?

 1. Барам да ми се достави Одлуката т.е одобрението донесено од Советот на општина Маврово и Ростуша за висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови ЕМБС: 4034686 по која ова јавно претпријатие фактурирало за услугите за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад во 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Маврово и Ростуше, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-638 од 29.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Маврово и Ростуше и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.10.2017 година, Х.А., адвокат од Скопје, до Комисијата достави допис насловен „Поднесок“, во кој наведува дека му е доставена бараната информација и ја повлекува поднесената Жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Маврово и Ростуше постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.Р. од Скопје, поднесена против Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од В.Р. од Скопје, поднесена против Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-644 на 03.10.2017 година, изјавена од В.Р. од Скопје и го утврди следното:

Жалбата до Комисијата е поднесена врз основа на Барање кое до имателот на информации не е поднесено согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на барателот дека согласно член 27 од Законот „право на правна заштита во согласност со овој Закон има барателот кој поднел Барање за пристап до информација на начин утврден во член 12 став 1 од овој Закон“.

На 05.10.2017 година, В.Р. од Скопје до Комисијата достави допис насловен „Повлекување на Жалба“, во кој наведува дека ја повлекува нејзината Жалба од 03.10.2017 година „од формални причини“.

Врз основа на наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Колку деца надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-560 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-6 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

“Колку деца надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти ?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-560 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Колку деца Роми надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-559 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-7 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

“Колку деца Роми надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти ?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-559 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали  здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-558 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-5 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Дали  здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-558 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом ги има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември 2016 година?, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-557 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, поднесена против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-4 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом ги има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-557 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-556 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-3 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-556 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од сите фактури од сите извештаи кои здравствениот дом ги има доставено во прилог на фактурите доставени до Министерството за здравство за извршени договорни услуги согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-555 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-555 на 14.09.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-2 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од сите фактури од сите извештаи кои здравствениот дом ги има доставено во прилог на фактурите доставени до Министерството за здравство за извршени договорни услуги согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-555 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од сите фактури за извршени договорни услуги кои Здравствениот дом ги има доставено до Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-554 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1679/17-1 до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, примено во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод на 04.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од сите фактури за извршени договорни услуги кои Здравствениот дом ги има доставено до Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“.

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-554 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, по поднесувањето на Жалбата, им доставил одговор на Барањето.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод постапил по Барањето, но со задоцнување.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од сите фактури за извршени договорни услуги кои здравствениот дом ги има доставено до Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-551 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-1 до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, заведено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“под бр.0302-385 на 09.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од сите фактури за извршени договорни услуги кои здравствениот дом ги има доставено до Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“.

ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-551 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-551. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од сите извештаи кои здравствениот дом ги има доставено во прилог на фактурите доставени до Министерството за здравство за извршени договорни услуги согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-550 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-2 до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, заведено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“под бр.0302-385/1 на 09.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од сите извештаи кои здравствениот дом ги има доставено во прилог на фактурите доставени до Министерството за здравство за извршени договорни услуги согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“.

ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-550 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-550. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д,А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерствот за здравство на име Програма за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-549 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-3 до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, заведено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“под бр.0302-385/2 на 09.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерствот за здравство на име Програма за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“.

ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-549 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-549. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом го има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември, 2016 година“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-548 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-4 до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, примено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“на 09.05.2017 година заведено под бр.0302-385/3, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом го има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември, 2016 година“.

ЈЗУ Здравствен дом Железничар“- Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-548 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-548. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-547 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-5 до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, заведено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“под бр.0302-385/4 на 09.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Дали здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година“.

ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-547 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-547. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку деца надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици “, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-546 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-6 до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, заведено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје под бр.0302-385/5 на 09.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку деца надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на студенти  и ученици“.

ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“-Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-546 од 21.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-546. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку деца Роми надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-545 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 09.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1661/17-7до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје, заведено во ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“ под бр.0302-385/6 на 09.05.2017 година, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку деца Роми надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици“.

ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје,  како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-545 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 02.10.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје до Комисијата достави Известување бр.0302-774/1 од 27.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-545. Во Известувањето е наведено дека „од наша страна е одговорено уште на 04.07.2017 година…веројатно од некои причини, кои нам не ни се познати, истото не е стигнато до барателот“.  Во прилог на дописот, до Комисијата се достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, преку е-маил, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 17.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека „во ред се одговорите“ .

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “Железничар“-Скопје постапил по Барањето, но со задоцнување, а одговорот до барателот е доставен со посредство на Комисијата.

Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Младински образовен форум од Скопје, поднесена преку извршниот директор Д.К., против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Младински образовен форум од Скопје, поднесена преку извршниот директор Д.К., против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Која сума е исплатена на погодените во поплавите во Скопје од 6 август, 2016 година. Доставете ни листа на сите поединечни исплати по адреса на погодените/домаќинство (авансно обештетување, обештетување за загубени животи, обештетување за материјална штета итн).“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-636 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Младински образовен форум од Скопје, поднесена преку извршниот директор Д.К., против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Младински образовен форум од Скопје, на 15.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.07/476 од 14.08.2017 година, до Министерството за финансии, заведено во Министерството под бр.03-5176/1, со кое побарало по пошта и по е-маил да му се достави фотокопија и електронски запис од следната информација:

„Која сума е исплатена на погодените во поплавите во Скопје од 6 август, 2016 година. Доставете ни листа на сите поединечни исплати по адреса на погодените/домаќинство (авансно обештетување, обештетување за загубени животи, обештетување за материјална штета итн).“

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-636 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за финансии до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-6147/2 од 12.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-636. Во Одговорот на жалба, Министерството за финансии наведува дека на 12.10.2017 година ги доставило бараните информации до барателот, и во прилог достави фотокопија од електронска порака со која по електронски пат е доставен одговор до барателот.

На 16.10.2017 година, преку е-маил, Здружението на граѓани Младински образовен форум од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува жалбата поднесена против Министерството за финансии, бидејќи добиле одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за финансии постапилo по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали има определено и назначено координатор во Министерството за економија спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата и негов заменик? Доколку имате назначено доставете ни фотокопија од актот за назначување како и имињата и презимињата и контакт информациите за овие лица.“, поради тоа што барателот го добил одговорот.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-626 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ , Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали има определено и назначено координатор во Министерството за економија спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата и негов заменик? Доколку имате назначено доставете ни фотокопија од актот за назначување како и имињата и презимињата и контакт информациите за овие лица.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-626 од 28.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија по е-маил до Комисијата достави Одговор на жалби, со кој одговара по однос на неколку Барања поднесени од Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје и во прилог достави фотокопии од бараните документи. Истиот Одговор на жалби бр.04-4737/1 од 03.10.2017 година со прилог, Министерството за економија го достави до Комисијата и по пошта на 18.10.2017 година.

На 20.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добило одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапилo по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали вработените во посебната организациона единица при Министерството за економија имаат континуирана обука во областа на стратешко планирање, креирање политики и следење? Доставете ни фотокопија од листата на обуки која ја поминале во изминатиот период овие вработени, како и листата на обуки за 2017 година кои треба да ги поминат вработените во оваа организациона единица.“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-625 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ , Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали вработените во посебната организациона единица при Министерството за економија имаат континуирана обука во областа на стратешко планирање, креирање политики и следење? Доставете ни фотокопија од листата на обуки која ја поминале во изминатиот период овие вработени, како и листата на обуки за 2017 година кои треба да ги поминат вработените во оваа организациона единица.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-625 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија по е-маил до Комисијата достави Одговор на жалби, со кој одговара по однос на неколку Барања поднесени од Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје и во прилог достави фотокопии од бараните документи. Истиот Одговор на жалби бр.04-4737/1 од 03.10.2017 година со прилог, Министерството за економија го достави до Комисијата и по пошта на 18.10.2017 година.

На 18.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата поради добиен одговор.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапилo по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д,Ж. против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали вработените во посебната организациона единица за стратешко планирање при Министерството за економија претходно имале работно искуство во областа на стратешко планирање, креирање политики и следење? Доставете ни во фотокопија работни биографии на лицата вработени во оваа организациона единица за делот кои што се однесува на нивното претходно работно искуство во областа на стратешко планирање, креирање политики и следење.“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-623 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ , Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали вработените во посебната организациона единица за стратешко планирање при Министерството за економија претходно имале работно искуство во областа на стратешко планирање, креирање политики и следење? Доставете ни во фотокопија работни биографии на лицата вработени во оваа организациона единица за делот кои што се однесува на нивното претходно работно искуство во областа на стратешко планирање, креирање политики и следење.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-623 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија по е-маил до Комисијата достави Одговор на жалби, со кој одговара по однос на неколку Барања поднесени од Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје и во прилог достави фотокопии од бараните документи. Истиот Одговор на жалби бр.04-4737/1 од 03.10.2017 година со прилог, Министерството за економија го достави до Комисијата и  по пошта на 18.10.2017 година.

На 18.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата поради добиен одговор.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапилo по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали е формирана посебна организациона единица за стратешко планирање, креирање политики и следење при Министерството за економија? Доколку е формирана ваква организациона единица, доставете ни фотокопија од актот за организација за нејзино формирање и функционирање.“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-621 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ , Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали е формирана посебна организациона единица за стратешко планирање, креирање политики и следење при Министерството за економија? Доколку е формирана ваква организациона единица, доставете ни фотокопија од актот за организација за нејзино формирање и функционирање.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-621 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија по е-маил до Комисијата достави Одговор на жалби, со кој одговара по однос на неколку Барања поднесени од Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје и во прилог достави фотокопии од бараните документи. Истиот Одговор на жалби бр.04-4737/1 од 03.10.2017 година со прилог, Министерството за економија го достави до Комисијата и по пошта на 18.10.2017 година.

На 18.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата поради добиен одговор.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапилo по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали координаторот за процесот на проценка на влијанието на регулативата и неговиот заменик во Министерството за економија претходно имале работно искуство во областа на проценка на влијанието на регулативата? Доставете ни фотокопија од нивните работни биографии за делот кои што се однесува на нивното претходно работно искуство во областа на проценка на влијанието на регулативата.“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-620 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ , Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали координаторот за процесот на проценка на влијанието на регулативата и неговиот заменик во Министерството за економија претходно имале работно искуство во областа на проценка на влијанието на регулативата? Доставете ни фотокопија од нивните работни биографии за делот кои што се однесува на нивното претходно работно искуство во областа на проценка на влијанието на регулативата.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-620 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија по е-маил до Комисијата достави Одговор на жалби, со кој одговара по однос на неколку Барања поднесени од Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје и во прилог достави фотокопии од бараните документи. Истиот Одговор на жалби бр.04-4737/1 од 03.10.2017 година со прилог, Министерството за економија го достави до Комисијата и по пошта на 18.10.2017 година.

На 18.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата поради добиен одговор.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапилo по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерство за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на законот за Геолошкиот завод на Р.М., гласано во Собрание на 28.03.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценка на влијание на регулативата на овој закон.“, поради тоа што барателот го добил одговорот.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-615 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, примено во Министерството на 16.08.2017 година и заведено под бр.24-3823/1 со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерство за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на законот за Геолошкиот завод на Р.М., гласано во Собрание на 28.03.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценка на влијание на регулативата на овој закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-615 од 28.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.24-4651/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-615. Во Одговорот на жалба, Министерството наведува дека постапило по Барањето и на 17.08.2017 година по електронски пат на наведената електронска адреса е одговорено на Барањето и во прилог достави копија од електронски доставениот одговор.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 20.10.2017 година, по е-маил го достави наведениот одговорот до Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје.

На 20.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со посредство на Комисијата. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност (изгласан на 15.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон.“, поради тоа што барателот го добил одговорот.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-613 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

„Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност (изгласан на 15.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-613 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 18.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на барање бр.13-3688/2 од 04.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-613. Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 20.10.2017 година, по е-маил го достави наведениот Одговор на барање до Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје.

На 20.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на Министерството за економија дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку деца Роми надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година соглсно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-516 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-7 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку деца Роми надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година соглсно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-516 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-531/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-516. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку деца надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-515 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-6 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Колку деца надвор од образовниот систем се откриени преку теренски посети на патронажна служба и РЗМ во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на студенти и ученици?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-515 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-530/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-515. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-514 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-5 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Дали здравствениот дом има побарувања кон Министерството за здравство за извршени но ненаплатени услуги по Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-514 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-529/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-514. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите спис во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом го има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември 2016 година?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-513 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-4 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од месечните збирни рекапитулари за примарна здравствена заштита за периодот кои здравствениот дом го има доставено до ФЗОМ во периодот од јануари до декември 2016 година?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-513 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-528/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-513. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-512 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-3 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија на извод од трезорска сметка на здравствениот дом каде се евидентирани сите приливи од Министерството за здравство на име Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-512 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-527/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-512. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од  сите извештаи кои здравствениот дом ги има доставено во прилог на фактурите доставени до Министерството за здравство за извршени договорни услуги согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-511 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-2 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од  сите извештаи кои здравствениот дом ги има доставено во прилог на фактурите доставени до Министерството за здравство за извршени договорни услуги согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-511 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-526/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-511. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од  сите фактури за извршени договорни услуги кои здравствениот дом ги има доставено до Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-510 на 14.09.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 04.05.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1694/17-1 до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:

„Доставете ни копија од сите фактури за извршени договорни услуги кои здравствениот дом ги има доставено до Министерството за здравство согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година?“

ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-510 од 20.09.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 29.09.2017 година, ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип до Комисијата достави допис бр.03-525/2 од 26.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-510. Во прилог на дописот ги достави бараните информации.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 02.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението ЕСЕ Скопје, Д.А. од Скопје.

На 10.10.2017 година, преку е-маил, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје,  ја извести Комисијата дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип ги доставил сите одговори по жалба.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип постапил по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на ЈЗУ Здравствен дом “д-р.Панче Караѓозов“ – Штип дека во иднина е должен, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави само произнесување по жалба и сите списи во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

          СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија го објавило на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)  го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, гласан во Собрание на 15.03.2016 година? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-597 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија го објавило на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, гласан во Собрание на 15.03.2016 година? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-597 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4581/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-597. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. *****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност (изгласан на 15.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“, поради тоа што барателот добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-598 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност (изгласан на 15.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија? Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-598 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 18.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на  барање бр.13-3723/2 од 04.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-598. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на Министерството за економија дека во иднина е должно, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави произнесување по жалба и списите во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. *****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија на единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-602 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија на единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-602 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4579/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-602. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба (изгласан на 15.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон“, поради тоа што барателот  добил одговор.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-607 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба (изгласан на 15.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-607 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4582/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-607. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, гласано во Собрание на 15.03.2016?   Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-608 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, гласано во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката  на влијание на регулативата на овој закон“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-608 од 28.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4652/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-608. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****          Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија (изгласан на 15.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

             Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-609 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија го објавило Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија (изгласан на 15.03.2016) на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)? Доставете ни фотокопија од сите коментари доставени по тој Закон согласно извештајот за проценка на влијание на регулатива подготвен за овој Закон“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-609 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4583/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-609. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

                                                                                                    

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба (изгласан на 15.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија?  Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“,  поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-610 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба (изгласан на 15.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија?  Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-610 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4584/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-610. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

          СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност, гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

           Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-611 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) го објавил Извештајот за проценка на влијанието на регулативата со прегледот на добиените мислења во кој се наведени причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени за Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност, гласан во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни информација каде е извршена оваа објава“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-611 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на барање бр.13-3753/2 од 04.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-611. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на Министерството за економија дека во иднина е должно, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави произнесување по жалба и списите во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****            Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

            СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија (изгласан на 15.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија?  Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-612 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено детален план за спроведување, следење и евалуација на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија (изгласан на 15.03.2016) по неговото донесување во Собранието на Република Македонија?  Доставете ни фотокопија од деталниот план за спроведување на овој закон, како и фотокопија од сите извештаи/известувања за сите активности досега спроведени за спроведување, следење и евалуација на законот“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-612 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-4604/2 од 09.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-612. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност, гласано во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон“, поради тоа што барателот  добил одговор.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-601 на 26.09.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, поднесена преку полномошник Д.Ж., против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје на 04.08.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарало по е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:

“Дали Министерството за економија има подготвено извештај за проценка на влијание на регулатива за Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност, гласано во Собрание на 15.03.2016? Доставете ни фотокопија од извештајот за проценката на влијание на регулативата на овој закон“.

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-601 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за економија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 18.10.2017 година, Министерството за економија до Комисијата достави Одговор на барање бр.13-3816/2 од 04.10.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-601. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

Во интерес на економичност и ефикасност на постапката, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот, на 19.10.2017 година, ги достави бараните информации до полномошникот на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, Д.Ж. од Скопје.

На 19.10.2017 година, преку е-маил, Здружението „Евротинк – Центар за Европски стратегии“ Скопје, ја извести Комисијата дека го добиле одговорот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за економија постапило по Барањето, но со задоцнување и со посредство на Комисијата. Комисијата му укажува на Министерството за економија дека во иднина е должно, бараните информации да ги доставува до барателот на информации, а до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достави произнесување по жалба и списите во врска со предметот. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Основен суд Скопје 2 Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

           СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Основен суд Скопје 2 Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Фотокопија од оној дел од Деловникот (на Судот) кој се однесува на работното време на Судот“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр. 08-637 на 26.09.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Основен суд Скопје 2 Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, П.Б. од Скопје на 21.08.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основен суд Скопје 2 Скопје, со кое ја побарал следната информација:

“Фотокопија од оној дел од Деловникот (на Судот) кој се однесува на работното време на Судот“,

Основен суд Скопје 2 Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-637 од 27.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Основен суд Скопје 2 Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.10.2017 година Основен суд Скопје 2 Скопје до Комисијата достави Одговор на жалба СПИ.бр.10/2017 од 02.10.2017 година, во Комисијата заведено под бр.08-637. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

На 20.10.2017 година, преку е-маил, П.Б. од Скопје, ја извести Комисијата дека:  “…одговорот го добил на 03.10.2017 година и дека предметот може да се затвори“.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Основен суд Скопје 2 Скопје постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

 

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*****

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 октомври 2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

        СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, подн есена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Според член 97 став 1 од Законот за заштита на природата, деловите на природата за кои се води постапка за нивно прогласување за заштитено подрачје, се ставаат под привремена заштита. Ве молам да ми доставите фотокопија од актот со кој  Парк-шума Водно е ставена под привремена заштита до нејзиното репрогласување“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр. 08-646 на 04.10.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, П.Б. од Скопје на 23.08.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое ја побарал следната информација:

“Според член 97 став 1 од Законот за заштита на природата, деловите на природата за кои се води постапка за нивно прогласување за заштитено подрачје, се ставаат под привремена заштита. Ве молам да ми доставите фотокопија од актот со кој  Парк-шума Водно е ставена под привремена заштита до нејзиното репрогласување“.

Министерство за животна средина и просторно планирање, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-646 од 06.10.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерство за животна средина и просторно планирање и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.10.2017 година, преку е-маил, П.Б. од Скопје, ја извести Комисијата дека: “одговорот го добил на 09.10.2017 година и дека предметот може да се затвори“.

На 17.10.2017 година, преку е-маил Министерството за животна средина и просторно планирање ја извести Комисијата дека е доставен одговор до барателот.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за животна средина и просторно планирање постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
*****
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.Ј. од Скопје, поднесена против Министерството за информатичко општество и администрација, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на 26 октомври  2017 година, го донесе следниот

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К

          СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од В.Ј. од Скопје, поднесена против Министерството за информатичко општество и администрација, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Мислење во врска со примената на Законот за електронски комуникации, од аспект на членот 367 од Законот за облигациони односи. Дали рокот предвиден во членот 367 од Законот за облигациони односи се применува за фактури т.е месечни сметки за користење јавни електронски комуникациски услуги, издадени од Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, врз основа на склучен договор за таа намена.“ , поради тоа што имателот доставил одговор до барателот.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-471 на 13.09.2017 година, изјавена од В.Ј. од Скопје, поднесена против Министерството за информатичко општество и администрација, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, В.Ј. од Скопје на 10.08.2017 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за информатичко општество и администрација, со кое побарала препис или фотокопија од следната информација:

„Мислење во врска со примената на Законот за електронски комуникации, од аспект на членот 367 од Законот за облигациони односи. Дали рокот предвиден во членот 367 од Законот за облигациони односи се применува за фактури т.е месечни сметки за користење јавни електронски комуникациски услуги, издадени од Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, врз основа на склучен договор за таа намена“.

Министерството за информатичко општество и администрација, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-471 од 14.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за информатичко општество и администрација и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 22.09.2017 година Министерството за информатичко општество и администрација до Комисијата достави Одговор на жалба бр.08/3-2609/4 од 19.09.2017 година, а во Комисијата заведено под бр.08-471. Во Одговорот е наведено: “…На барањето на В.Ј. е одговорено со наше писмо број 08/3-2609/2 од 13.09.2017 година кое во прилог Ви го доставуваме“. Во прилог го достави Одговорот на барањето доставено до барателот и поштенската повратница каде видно е дека примачот е известен но не ја побарал пратката од пошта.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за информатичко општество и администрација постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и согласно Законот за општата управна постапка.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.