ДОНЕСЕНИ 32 РЕШЕНИЈА И 15 ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 153-та седница одржана на 14 декември 2016 година донесе 32 решенија и 15 заклучоци.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбите бр.08-365 од 19.09.2016 година и бр. 08-365 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е вкупниот број на млади кои се без родителска грижа во цела Република Македонија кои во 2015 година биле корисници на социјална заштита?“ СЕ УВАЖУВААТ и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под бр.08-365 од 19.09.2016 година и бр. 08-365 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-365 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е вкупниот број на млади кои се без родителска грижа во цела Република Македонија кои во 2015 година биле корисници на социјална заштита?“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-365 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година,Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/43 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-365. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/43 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата против Oдговорот на Министерството за труд и социјална политика бр.14-7074/43 од 14.10.2016 година, заведена во Комисијата под бр.08-365. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-365 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика не одговори на барањето на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбите бр.08-364 од 19.09.2016 година и бр. 08-364 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е вкупниот број на млади кои се без родителска грижа во цела Република Македонија кои во 2014 година биле корисници на социјална заштита?“ СЕ УВАЖУВААТ и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под бр.08-364 од 19.09.2016 година и бр. 08-364 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-364 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е вкупниот број на млади кои се без родителска грижа во цела Република Македонија кои во 2014 година биле корисници на социјална заштита?“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-364 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година,Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/44 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-364. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/44 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата против Oдговорот на Министерството за труд и социјална политика бр.14-7074/44 од 14.10.2016 година, заведена во Комисијата под бр.08-364. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-364 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика не одговори на барањето на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од П.К. од Берово, поднесена против Собранието на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното 
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од П.К. од Берово, поднесена против Собранието на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Документи за секој месец одделно колку пари и се исплатени на пратеничката С.Б. од законодавниот дом во периодот од 2006-та година заклучно со март 2015-та година за плати, патни трошоци и дневници за службени патувања во странство“ СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр. 08-576 од 15.11.2016 година, изјавена од П.К. од Берово, поднесена против Собранието на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.
Комисијата по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, П.К. од Берово на 17.10.2016 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Собранието на Република Македонија, со кое побарал да му се достави следната информација:
„Документи за секој месец одделно колку пари и се исплатени на пратеничката С.Б. од законодавниот дом во периодот од 2006-та година заклучно со март 2015-та година за плати, патни трошоци и дневници за службени патувања во странство“.
Собранието на Република Македонија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-576 од 17.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Собранието на Република Македонија и побара во рок од три дена да се произнесе по истата.
Собранието на Република Македонија на 25.11.2016 година до Комисијата достави Произнесување по Жалба бр.37-4800/2 од 24.11.2016 година, заведен во Комисијата под бр.08-576. Во Произнесувањето по Жалба, Собранието на Република Македонија наведува дека: „…Иако „барателот“, односно извесен Петар се повикува на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, истиот не постапил согласно точките 2,3,4 и 5 од членот 16 на Законот. Врз основа на дописот испратен по е-маил не е можно да се утврди дека се работи за барање за пристап до информации согласно Законот, како би можело Собранието да ги превземе потребните активности за процесуирање на барањето и да постапува по истото“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Собранието на Република Македонија не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016). 
Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното: 
Доколку Собранието на Република Македонија сметало дека барателот не постапил согласно точките 2,3,4 и 5 од членот 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, требало да побара дополнување односно појаснување на Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер, согласно член 17 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Од приложените списи се гледа дека во Барањето барателот не го навел личното име и презиме, ниту пак навел на каков начин сака да му се даде бараната информација, но со оглед на тоа што Барањето е доставено по е-маил, барателот навел со која информација сака да се запознае и се повикал на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, службеното лице кај имателот согласно член 17 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер било должно на барателот да му даде соодветна помош за да го дополни Барањето и понатаму да ја спроведе постапката по истиот е-маил на кој му било доставено Барањето.
При повторното постапување по предметот, Собранието на Република Македонија е должно да ги има предвид укажувањата на Комисијата и да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение. 
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * * 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од З.К. од Битола, поднесена против Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија “ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на ¬¬¬14 декември 2016 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од З.К. од Битола, поднесена против Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: „Фотокопија од вашиот наод, оцена и мислење по Решение УП. бр.0701-429 од вашата комисија“ СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-546 на 10.10.2016 година, изјавена од З.К. од Битола, поднесена против Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, по предметот барање за пристап до информации од јавен карактер ЈА ОДБИ како неоснована. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното.
З.К. од Битола на 19.08.2016 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со кое побарал фотокопија од следната информација:
„Фотокопија од вашиот наод, оцена и мислење по Решение УП. бр.0701-429 од вашата комисија“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на 05.09.2016 година, до барателот доставила Известување бр 0307-1424/2, со кое побарала дополнување на барањето.
На 13.09.2016 година, З.К. од Битола доставил дополнување на Барањето во кое наведува: „Барањето се однесува да ми доставите фотокопија од актот врз база на кој го донесовте решението уп.бр. 0701-429, односно кој документ, акт и мерило ви беше пресудно да донесете негативно решение. Тој документ – акт треба да ми го доставите. Сигурно сте дискутирале, запишувале во записник за наодот, оцената и мислењето на првостепената комисија и после тоа сте донеле решение, и тоа ми е потребно“.
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на 19.09.2016 година, до барателот доставила Известување бр 0307-1424/5, со кое кое го информира барателот дека Барањето за пристап до информации од јавен карактер е испратено до надлежниот првостепен орган, ФПИОМ – Стручна служба – Филијала Битола.
Незадоволен од добиеното Известување, З.К. од Битола поднесе Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-546 од 17.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.10.2016 година Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен до Комисијата достави Одговор на жалба со списи бр.1005-1652/2 од 21.10.2016 година, заведен во Комисијата под бр.08-546. Во Одговорот на жалба се наведува дека: „…Државната комисија и службеното лице при постапување по барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер поднесено од лицето З.К. ги имале предвид одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и постапувале согласно нив…“. Во прилог на наведениот одговор, Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен достави Допис насловен до З.К. од Битола, во кој наведува дека: „…При донесување на Решението Уп.бр. 0701-429, Државната комисија постапувала по списите кои и биле доставени како дел од предметот од страна на првостепениот орган. Наодот, оцената и мислењето кое го барате е дел од списите по кои Државната комисија постапила и комплет предметот е вратен до првостепениот орган. Поради тоа, Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Ваша страна е испратено до надлежниот првостепен орган, ФПИОМ – Стручна служба – Филијала Битола“.
На 11.11.2016 година, Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен до Комисијата достави Известување, доставување бр.1005-1652/3 од 07.11.2016 година во кое наведува: „До Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен доставен е Одговор по наше известување со нивни број 03-516 од 27.10.2016 година, а во врска со препратено барање за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог достави допис Одговор по Ваше известување 0307-1424/4 од 19.09.2016 година од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, заведен во Фондот под бр. 03-516 од 27.10.2016 година, а во Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен под бр.0307-1424/6 од 31.10.2016 година. Во Одговорот е наведено: „Во прилог, доставуваме копие од пропратно писмо бр.14-4881/5 од 14.10.2016 година, како и копија од објаснувањата, по барањето од З.К. за добивање информации од јавен карактер, од кое се гледа дека, овластената вработена, за таа намена во ФПИОМ-Скопје, има одговорено по истото“.
По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека, согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер: „Ако имателот на информации што го примил барањето не располага со бараната информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на информацијата и за тоа ќе го извести барателот“, Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен постапила согласно одредбите на наведениот член и до имателот на информацијата (Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија – Стручна служба – Филијала Битола) го препратила Барањето и за истото го известила барателот на информацијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колку вкупно млади на возраст од 15 до 30 години кои се во конфликт со законот биле самовработени во цела Република Македонија во 2014 година?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-458 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј. извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-518/1 од 19.07.2016 година до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колку вкупно млади на возраст од 15 до 30 години кои се конфликт со законот биле самовработени во цела Република Македонија во 2014 година?“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставил Одговор на барање бр.02-3819/3 од 22.07.2016 година, примен во Здружението на 27.07.2016 година и заведен под бр.03-518/2, со кој го известил Здружението дека не ја поседува бараната информација и дека, согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Барањата ги препратил до Министерството за труд и социјална политика, односно до имателот на информации кој, според содржината на Барањето, е имател на информацијата.
Во Жалбата е наведено дека, „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања препратени од Фондот се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-458 од 04.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 02.11.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека во врска со Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-458 од 26.09.2016 година се уште не е добиен одговор. Истото го потврди и во телефонски разговор со службено лице во Комисијата на 13.12.2016 година.
Министерството за труд и социјална политика на 07.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/117 од 04.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-458, со кое ја извести Комисијата дека постапило по Барањето и до барателот ја доставило бараната информација со допис бр.14-7074/117 од 02.11.2016 година. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот или друг документ со кој се потврдува дека одговорот е доставен до барателот на информациите од јавен карактер.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика. 
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колку вкупно млади кои употребуваат психоактивни супстанции на возраст од 15 до 30 години биле вработени во цела Република Македонија во 2015 година?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-451 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-518/1 од 19.07.2016 година до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колку вкупно млади кои употребуваат психоактивни супстанции на возраст од 15 до 30 години биле вработени во цела Република Македонија во 2015 година?“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставил Одговор на барање бр.02-3819/3 од 22.07.2016 година, примен во Здружението на 27.07.2016 година и заведен под бр.03-518/2, со кој го известил Здружението дека не ја поседува бараната информација и дека, согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Барањата ги препратил до Министерството за труд и социјална политика, односно до имателот на информации кој, според содржината на Барањето, е имател на информацијата.
Во Жалбата е наведено дека, „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања препратени од Фондот се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-451 од 04.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 02.11.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека во врска со Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-451 од 26.09.2016 година се уште не е добиен одговор. Истото го потврди и во телефонски разговор со службено лице во Комисијата на 13.12.2016 година.
Министерството за труд и социјална политика на 07.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/109 од 04.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-451, со кое ја извести Комисијата дека постапило по Барањето и до барателот ја доставило бараната информација со допис бр.14-7074/109 од 02.11.2016 година. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот или друг документ со кој се потврдува дека одговорот е доставен до барателот на информациите од јавен карактер.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика. 
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колку вкупно млади на возраст од 15 до 30 години биле самовработени во цела Република Македонија во 2014 година?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-454 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-518/1 од 19.07.2016 година до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колку вкупно млади на возраст од 15 до 30 години биле самовработени во цела Република Македонија во 2014 година?“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставил Одговор на барање бр.02-3819/3 од 22.07.2016 година, примен во Здружението на 27.07.2016 година и заведен под бр.03-518/2, со кој го известил Здружението дека не ја поседува бараната информација и дека, согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Барањата ги препратил до Министерството за труд и социјална политика, односно до имателот на информации кој, според содржината на Барањето, е имател на информацијата.
Во Жалбата е наведено дека, „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања препратени од Фондот се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-454 од 04.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 02.11.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека во врска со Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-454 од 26.09.2016 година се уште не е добиен одговор. Истото го потврди и во телефонски разговор со службено лице во Комисијата на 13.12.2016 година.
Министерството за труд и социјална политика на 07.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/113 од 04.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-454, со кое ја извести Комисијата дека постапило по Барањето и до барателот ја доставило бараната информација со допис бр.14-7074/113 од 02.11.2016 година. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот или друг документ со кој се потврдува дека одговорот е доставен до барателот на информациите од јавен карактер.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика.. 
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-410 од 19.09.2016 година и бр.08-410 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј. извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање деца (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2014 година? “, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-410 од 19.09.2016 година и бр.08-410 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-410 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање деца (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2014 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-410 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/84 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-410. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/84 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-410. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-410 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-410. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-410 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/84 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е маил до Комисијата заведено под бр.08-410 каде се наведуа дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-411 од 19.09.2016 година и бр.08-411 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање деца (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2015 година? “ ,поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-411 од 19.09.2016 година и бр.08-411 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-411 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање деца (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2015 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-411 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/85 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-411. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/85 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-411. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-411 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-411. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-411 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/85 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е маил до Комисијата заведено под бр.08-411 каде се наведуа дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * * 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-414 од 19.09.2016 година и бр.08-414 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј. извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на децата кои биле реалоцирани од примарните семејства како резултат на ограничување или одземање на родителското право, во цела Република Македонија во 2014 година?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-414 од 19.09.2016 година и бр.08-414 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-414 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на децата кои биле реалоцирани од примарните семејства како резултат на ограничување или одземање на родителското право, во цела Република Македонија во 2014 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-414 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-414. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/88 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-414. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-414 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-414. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-414 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/85 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е маил до Комисијата заведено под бр.08-414 каде се наведуа дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * * 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-426 од 19.09.2016 година и бр.08-426 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Кој е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање на млади лица на возраст помеѓу 15 и 30 (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2014 година? “, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Ѝ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-426 од 19.09.2016 година и бр.08-426 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-426 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС–Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Кој е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање на млади лица на возраст помеѓу 15 и 30 (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2014 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-426 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/77 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-411. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/77 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-426. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-426 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-426. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-426 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/77 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е маил до Комисијата заведено под бр.08-426 каде се наведуа дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-427 од 19.09.2016 година и бр.08-427 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Кој е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање на млади лица на возраст помеѓу 15 и 30 (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2015 година?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-427 од 19.09.2016 година и бр.08-427 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-427 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Кој е бројот на пријавени случаи (според видот) на малтретирање на млади лица на возраст помеѓу 15 и 30 (сексуално, физичко и психичко) во цела Република Македонија во 2015 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-427 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/76 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-411. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/76 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-427. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-427 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-427. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-426 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/76од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е маил до Комисијата заведен под бр.08-426 во кој наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-428 од 19.09.2016 година и бр.08-428 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј. извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на млади бездомни лица на возраст помеѓу 15 и 30 години во цела Република Македонија во 2014 година? “, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-428 од 19.09.2016 година и бр.08-428 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-428 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на млади бездомни лица на возраст помеѓу 15 и 30 години во цела Република Македонија во 2014 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-428 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/75 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-428. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/75 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-428. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-428 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/88 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-428. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-428 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е маил до Комисијата заведен под бр.08-428 во кој наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-397 од 19.09.2016 година и бр.08-397 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Христијан Јанкулоски, извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади кои се без родителска грижа, во цела Република Македонија во 2015 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-397 од 19.09.2016 година и бр.08-397 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-397 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади кои се без родителска грижа, во цела Република Македонија во 2015 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-397 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-397. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/59 од 7.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-397. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-397 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-397. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-397 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/59 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата заведен под бр.08-397 во кој наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-398 од 19.09.2016 година и бр.08-398 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј.., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади кои се во конфликт со законот, во цела Република Македонија во 2014 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-398 од 19.09.2016 година и бр.08-398 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-398 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади кои се во конфликт со законот, во цела Република Македонија во 2014 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-398 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/58 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-398. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/58 од 7.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-398. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-398 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-398. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-398 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/58 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата заведен под бр.08-398 во кој наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј. извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-399 од 19.09.2016 година и бр.08-399 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади кои се во конфликт со законот, во цела Република Македонија во 2015 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-399 од 19.09.2016 година и бр.08-399 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-399 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј. извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади кои се во конфликт со законот, во цела Република Македонија во 2015 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-399 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/57 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-399. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/57 од 7.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-399. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-399 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-399. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-399 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/57 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата заведен под бр.08-399 во кој наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-400 од 19.09.2016 година и бр.08-400 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади на улица, во цела Република Македонија во 2014 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-400 од 19.09.2016 година и бр.08-400 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-400 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на центри за советување, поддршка, едукација и превенција кои се занимаваат со прашања поврзани со млади на улица, во цела Република Македонија во 2014 година? (Под млади се подразбираат сите луѓе на возраст од 15 до 30 година.)“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-400 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/56 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-400. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/56 од 7.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-400. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-400 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-400. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-400 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/56 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата заведен под бр.08-400 во кој наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-361 од 19.09.2016 година и бр.08-361 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„ Колкав е вкупниот број на млади во цела Република Македонија кои во 2014 година биле корисници на социјална заштита?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-361 од 19.09.2016 година и бр.08-361 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј. извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-361 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е вкупниот број на млади во цела Република Македонија кои во 2014 година биле корисници на социјална заштита?“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-361 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/47 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-361. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/47 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-361. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-361 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-361. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-361 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/47 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата, во кој се наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за труд и социјална политика постапил по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-363 од 19.09.2016 година и бр.08-363 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„ Колкав е вкупниот број на млади во цела Република Македонија кои во 2015 година биле корисници на социјална заштита?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-363 од 19.09.2016 година и бр.08-363 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-363 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е вкупниот број на млади во цела Република Македонија кои во 2015 година биле корисници на социјална заштита?“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-363 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/45 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-363. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/45 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-363. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-363 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-363. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-363 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/45 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата, во кој се наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за труд и социјална политика постапил по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * * 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите бр.08-367 од 19.09.2016 година и бр.08-367 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„ Колкав е вкупниот број на млади кои се во конфликт со законот во цела Република Македонија кои во 2015 година биле корисници на социјална заштита?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ги разгледа Жалбите бр.08-367 од 19.09.2016 година и бр.08-367 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-367 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е вкупниот број на млади кои се во конфликт со законот во цела Република Македонија кои во 2015 година биле корисници на социјална заштита?“.
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-367 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/41 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-367. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/41 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Незадоволно од добиениот одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-367. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-367 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.14-7074/59 од 24.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-367. Во Известувањето е наведено дека по Жалбата бр.08-367 од 03.11.2016 година од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС „…донесе Заклучок за запирање на постапката…согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата е доставена фотокопија од наведениот Заклучок бр.14-7074/41 од 17.11.2016 година „…со кој имателот ја прекинува постапката, затоа што не располага со бараната информација…“.
На 13.12.2016 година Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје достави е-маил до Комисијата, во кој се наведува дека нема да поднесат понатамошна Жалба.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за труд и социјална политика постапил по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * * 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х..Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„На кој начин Министерството за здравство ги распределило приходите прибрани преку наплата на пиво, етил алкохол/чист алкохол и цигари во 2013, 2014, 2015 и 2016 година по следните загарантирани права, потреби и интереси на населението:
– Заштита од штетно влијание врз здравјето на населението на гасови, бучава, јонизирачки и нејонизирачки зрачења, загаденост на водата, земјиштето, воздухот и храната и други штетни влијанија на животната и работната средина;
– Мерки и активности за зачувување на здравјето на населението,
– Мерки и активности за откривање, спречување и сузбивање на заразни болести,
– Обезбедување на хигиенско-епидемиолошки минимум на населението,
– Превенција и лекување на карантински болести и наркоманија,
– Мерки и активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето и леунството и заштита на доенчињата,
– Мерки и активности за организирање и унапредување на крводарителството,
– Обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа,
– Обезбедување на лекови за трансплантирани болни,
– Обезбедување на цитостатици, инсулин и хормон за раст,
– Мерки и активности утврдени со посебни програми и
– Итна медицинска помош согласно со утврдената мрежа на здравствени установи.
Напомена: наведете за секоја година поодделно колку средства од вкупно прибраните средства од акцизи за цигари, етил алкохол/чист алкохол и пиво се распределени за секоја од дванаесетте погоре набројани права, потреби и интереси“, поради тоа што на барателот му е доставен одговор по Барањето. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016),“ ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-568 на 03.11.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј. извршен директор на ХОПС, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-615/1 од 22.08.2016 година до Министерството за здравство, заведено во Министерството на 23.08.2016 година, без архивски број, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„На кој начин Министерството за здравство ги распределило приходите прибрани преку наплата на пиво, етил алкохол/чист алкохол и цигари во 2013, 2014, 2015 и 2016 година по следните загарантирани права, потреби и интереси на населението:
– Заштита од штетно влијание врз здравјето на населението на гасови, бучава, јонизирачки и нејонизирачки зрачења, загаденост на водата, земјиштето, воздухот и храната и други штетни влијанија на животната и работната средина;
– Мерки и активности за зачувување на здравјето на населението,
– Мерки и активности за откривање, спречување и сузбивање на заразни болести,
– Обезбедување на хигиенско-епидемиолошки минимум на населението,
– Превенција и лекување на карантински болести и наркоманија,
– Мерки и активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето и леунството и заштита на доенчињата,
– Мерки и активности за организирање и унапредување на крводарителството,
– Обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа,
– Обезбедување на лекови за трансплантирани болни,
– Обезбедување на цитостатици, инсулин и хормон за раст,
– Мерки и активности утврдени со посебни програми и
– Итна медицинска помош согласно со утврдената мрежа на здравствени установи.
Напомена: наведете за секоја година поодделно колку средства од вкупно прибраните средства од акцизи за цигари, етил алкохол/чист алкохол и пиво се распределени за секоја од дванаесетте погоре набројани права, потреби и интереси“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставило Одговор на барање бр.11-6949/1 од 12.10.2016 година, примен во Здружението на 25.10.2016 година.
Незадоволно од добиениот Одговор, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-568 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
Министерството за здравство на 21.11.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-6946/6 од 15.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-568. Одговорот на жалба содржи нов Одговор на Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, доставен и до барателот на информации.
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, како барател на информацијата наведена во Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр.03-615/1 од 22.08.2016 година, не се произнесе по Одговорот на барање од Министерството за здравство, односно до Комисијата не достави Жалба против наведениот Одговор од Министерството за здравство.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за здравство постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор по Барањето.
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следниот 
З А К Л У Ч О К
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Во Вашето Решение бр.16.1.2-1497/1 од 06.10.2016 се спомнува дека кривичната пријава претставува „класифицирана информација“, но не е објаснето на која основа е тоа така, а од друга страна е многу чудно и нелогично податоците за извршена противзаконска сеча на шума во заштитено подрачје да претставува класифицирана информација. Ве молам да ми објасните на основа на кој член од кој закон (или друг акт) кривичната пријава за која станува збор претставува 
„ класифицирана информација“.
Исто така ве молам за информацијата на кој датум оваа кривична пријава е предадена во Основното јавно обвинителство и под кој број на предмет се води таму“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-584 на 22.11.2016 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното: 
Како што се наведува во Жалбата, П.Б. од Скопје на 12.10.2016 година по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за внатрешни работи, со кое побарал да му се достави фотокопија од следната информација: 
„Во Вашето Решение бр.16.1.2-1497/1 од 06.10.2016 се спомнува дека кривичната пријава претставува „класифицирана информација“, но не е објаснето на која основа е тоа така, а од друга страна е многу чудно и нелогично податоците за извршена противзаконска сеча на шума во заштитено подрачје да претставува класифицирана информација. Ве молам да ми објасните на основа на кој член од кој закон (или друг акт) кривичната пријава за која станува збор претставува „ класифицирана информација“.
Исто така ве молам за информацијата на кој датум оваа кривична пријава е предадена во Основното јавно обвинителство и под кој број на предмет се води таму“.
Министерството за внатрешни работи на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
На 25.11.2016 година, П.Б. по е-маил ја извести Комисијата дека на 22.11.2016 година добил допис бр.16.1.2-1812/1 од 17.11.2016 година со кој Министерството за внатрешни работи одговорило на Барањето за пристап до информации од 12.10.2016 година, поради тоа барателот ја повлекува Жалбата. 
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Министерството за внатрешни работи постапило по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок. 
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена против Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена против Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Во последниве неколку години од моја страна во Секторот за сообраќајна полиција телефонски се имам јавувано за паркирање на улица во село Ботун на патнички возила од страна на лицата С. и Р.М. Сакам да ме информирате дали по тие пријави е постапено и дали се процесуирани и по истите е постапено, а ако не е постапено зошто не е постапено“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-562 на 26.10.2016 година, изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена против Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, , ја ОДБИ како неоснована. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, С.Ј. од Скопје, на 30.09.2016 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид, заведено во Министерството под бр. 32.5.2-2131 на 04.10.2016 година, со кое побарал по пошта да му се достави следната информација: 
„Во последниве неколку години од моја страна во Секторот за сообраќајна полиција телефонски се имам јавувано за паркирање на улица во село Ботун на патнички возила од страна на лицата С.и Р.М. Сакам да ме информирате дали по тие пријави е постапено и дали се процесуирани и по истите е постапено, а ако не е постапено зошто не е постапено“. 
Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање доставило Известување бр.32.5.2-2131/1 од 10.10.2016 година до С.Ј. од Скопје. Во Известувањето е наведено: “..Ве известуваме дека сите Ваши пријави по телефон или лично во ПС за БПС-Охрид, за паркирано возило на улица во с.Ботун општина Дебарца од страна на лицата С.и Р.М. се евидентирани во ПС за БПС-Охрид. По Вашите пријави е постапувано од страна на полициските службеници од ПС за БПС-Охрид, и за констатираната состојба е изготвено соодветен службен материјал“. 
Незадоволен од наведеното Известување, С.Ј. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-562 од 27.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид и, согласно Законот за општата управна постапка, побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 05.12.2016 година, Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид до Комисијата достави Известување Рег.бр.32.5.2-2393/1 од 14.11.2016 година, заведен во Комисијата под бр.08-562. Во Известувањето е наведено дека“…По сите пријави на С.Ј. од Скопје во периодот од месец Мај 2014 година до месец Октомври 2016 година, по телефон или лично во ПС за БПС-Охрид, за паркирано возило на улица во с.Ботун општина Дебарца од страна на лицата С.иР.М. се евидентирани во ПС за БПС-Охрид, по истите е постапувано од страна на полициските службеници од ПС за БПС-Охрид, и за констатираната состојба изработен е соодветен службен материјал, кој по Ваше барање Ви го доставуваме во прилог на овој акт“. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешни работи – Охрид постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и до барателот доставило одговор, односно го информирале како е постапено по неговите пријави. 
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Реактор – Истражување во акција, застапувано од Д.З., претседател во Здружението, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Реактор – Истражување во акција, застапувано од Д.З., претседател во Здружението, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Информациите се однесуваат на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2015 година:
1. Скрининг рак на грло на матка 2015-2017 година за која во 2015 предвидени се 9.300.00,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?
2. Опуртунистички скрининг на колоректален карцином во Република Македонија за кој се предвидени 4.640.000,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?
3. Преглед на пациенти за рано откривање на карцином на простата (возрасна група 50 – 55 години) со фамилијарен ризик од 45 – 50 години за кој се предвидени 500.000,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?
4. Организација на опуртунистички мамографски скрининг за карцином на дојката предвидени се 9.000.000,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-566 на 28.10.2016 година, изјавена од Здружението на граѓани Реактор – Истражување во акција, застапувано од Д.З., претседател во Здружението, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за здравство на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Реактор – Истражување во акција, на 20.09.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта или преку е-маил, да му се достават следните информации: 
„Информациите се однесуваат на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2015 година:
1. Скрининг рак на грло на матка 2015-2017 година за која во 2015 предвидени се 9.300.00,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?
2. Опуртунистички скрининг на колоректален карцином во Република Македонија за кој се предвидени 4.640.000,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?
3. Преглед на пациенти за рано откривање на карцином на простата (возрасна група 50 – 55 години) со фамилијарен ризик од 45 – 50 години за кој се предвидени 500.000,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?
4. Организација на опуртунистички мамографски скрининг за карцином на дојката предвидени се 9.000.000,00 денари. Колку од финансиските средства наменети за оваа мерка се потрошени во 2015 година?“.
Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-566 од 31.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за здравство не одговори на дописот на Комисијата. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот,Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставил бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето. 
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје, поднесена преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија против Решението на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното 
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје, поднесена преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија против Решението на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 11-705/14 од 23.09.2016 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„1. Доставете ми ја одредбата (членот), односно одредбите (членовите), од Правилата за снабдување со топлинска енергија (Сл.Весник на РМ Бр.97/2012, 109/2013, 126/2015 и 127/2015) кои имаат повратно (ретроактивно) дејство, а во однос на тоа дека истите правила за снабдување со топлинска енергија ги има донесено Регулаторната комисија за енергетика на РМ, согласно член 28 од Законот за енергетика.“, СЕ УВАЖУВА. 
Решението на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 11-705/14 од 23.09.2016 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.
.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-114 на 07.10.2016 година, изјавена од Д.Ј.од Скопје, поднесена преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, против Решението на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија бр. 11-705/14 од 23.09.2016 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ, Решението на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 11-705/14 од 23.09.2016 година го ПОНИШТИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-114 на 07.10.2016 година, Д.Ј. од Скопје, на 02.04.2016 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија примено на 04.04.2016 година и заведено под бр.11-705/1, со кое побарал по пошта да му достават фотокопија или препис од следната информација: 
„1. Доставете ми ја одредбата (членот), односно одредбите (членовите), од Правилата за снабдување со топлинска енергија (Сл.Весник на РМ Бр.97/2012, 109/2013, 126/2015 и 127/2015) кои имаат повратно (ретроактивно) дејство, а во однос на тоа дека истите правила за снабдување со топлинска енергија ги има донесено Регулаторната комисија за енергетика на РМ, согласно член 28 од Законот за енергетика“.
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија на 05.04.2016 година доставила Одговор на барање за пристап до информации бр.11-705/2 до Д.Ј., во кое се наведува дека: „Согласно член 17 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија неможе да постапи по Вашето барање бидејќи истото е непотполно и информацијата што ја барате не може да се издаде во формата во која е побарана. Согласно истиот член барањето можете да го дополните во рок од 3 дена од приемот на овој одговор“.
Д.Ј. од Скопје на 14.04.2016 година по е маил до Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија достави Одговор на допис, каде наведува дека: „ моето барање е непотполно и информацијата што ја барате неможе да се издаде во формата во која е побарана, но во вашиот допис НЕ пишува, што е тоа што треба да се дополни, што точно се бара од мене да дополнам, односно во кој правец треба да се дополни моето барање, за да добијам информација во формата во која ја барам?“
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија на 21.04.2016 година донела Решение за отфрлање бр.11-705/4. Во Решението наведува дека: „Барателот го примил Дописот – Одговор на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.11-705/2 од 05.04.2016 година и на ден 14.04.2016 година испрати дополнување, меѓутоа и со доставеното дополнување содржината на барањето не е променета односно истото и понатаму останува непотполно и не е во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“.
На 28.04.2016 година Д.Ј. преку е маил до Комисијата достави Претставка (Жалба) заведена под бр.08-114. 
Комисијата, со допис бр.08-114 од 04.05.2016 година, ја препрати Жалбата до Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија и побара во рок од 3 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 04.05.2016 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија до Комисијата достави допис од Д.Ј. Доставување на жалба бр.11-705/7 од 04.05.2016 година. Во прилог ја достави Жалбата од Дарко Јаневски заведена во Регулаторната комисија за енергетика под бр.11-705/6 на 26.04.2016 година и сите списи во врска со предметот. 
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија на 20.05.2016 година до Комисијата достави Произнесување по жалба (претставка) бр.11-705/9 од 20.05.2016 година против Одговорот на барање бр.11-705/2 од 05.04.2016 година, заведена во Комисијата под бр.08-114, во кое останува на наводите на Одговорот на барање бр.11-705/2 од 05.04.2016 година.
Исто така Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија на 20.05.2016 година, до Комисијата достави Произнесување по жалба против Решение бр.11-705/4 од 21.04.2016 година, во кое останува на наводите на донесеното Решение.
На 01.06.2016 година Комисијата донесе Решение бр.08-114 со кое Жалбата изјавена од Д.Ј.. од Скопје ја УВАЖИ, Решението на бр.11-705/4 од 21.04.2016 година на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го ПОНИШТИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган. 
На 07.10.2016 година до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија достави Жалба, изјавена од Д.Ј. од Скопје, против Решението бр. 11-705/14 од 23.09.2016 година на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Комисијата, со допис бр.08-114 од 17.10.2016 година, побара од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија на 02.11.2016 година до Комисијата достави Произнесување по жалба против Решение бр.11-705/14 од 23.09.2016 година, заведено под бр.11-705/18 од 01.11.2016 година, а во Комисијата заведено под бр.08-114. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот и Решението за одбивање бр.11-705/4 од 23.09.2016 година. Во оспореното Решението е наведено дека: “…Од тука произлегува дека доколку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, достави до барателот целосна анализа на Правилата за снабдување со топлинска енергија и следењето на нивната примена во поглед на усогласеноста со Законот за енергетика и другите важечки закони и прописи во Република Македонија, која претставува работна верзија, збир на информации, односно помошен материјал кој послужил при носењето на Правилата за снабдување со топлинска енергија и понатаму послужува при следењето на нивната примена, би предизвикало погрешно разбирање на содржината…“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија одговорила на поставеното барање кое не се однесува на анализа како документ во постапка на подготвување. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија доколку не создала или не располага со бараната информација требало да постапи согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не постапила согласно членот 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, согласно кој имателот на информации е должен да донесе Заклучок за прекинување на постапката. 
Во врска со погоренаведеното, Комисијата укажува на следното:
Согласно член 26 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Ако барањето се однесува на информација со која не располага имателот или ако бараната информација веќе е објавена во согласност со членовите 18 и 23 од овој закон, имателот на информацијата со заклучок ќе ја прекине постапката.“ 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон“.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колку вкупно млади на возраст од 15 до 30 години чии семејства се во конфликт со законот и/или имаат историја на болести на зависност биле самовработени во цела Република Македонија во 2014 година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-466 на 29.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј. извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-518/1 од 19.07.2016 година до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колку вкупно млади на возраст од 15 до 30 години чии семејства се во конфликт со законот и/или имаат историја на болести на зависност биле самовработени во цела Република Македонија во 2014 година“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставил Одговор на барање бр.02-3819/3 од 22.07.2016 година, примен во Здружението на 27.07.2016 година и заведен под бр.03-518/2, со кој го известил Здружението дека не ја поседува бараната информација и дека, согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Барањата ги препратил до Министерството за труд и социјална политика, односно до имателот на информации кој, според содржината на Барањето, е имател на информацијата.
Во Жалбата е наведено дека, „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања препратени од Фондот се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-466 од 04.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 07.11.2016 година,Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/107 од 04.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-466. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/107 од 2.11.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот, или друг доказ дека одговорот е доставен до барателот на информацијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од З.Л. од Скопје, поднесена преку Министерството за внатрешни работи, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија “ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на ¬¬¬14 декември 2016 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од З.Л. од Скопје, поднесена преку Министерството за внатрешни работи, против Министерството за внатрешни работи по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: „Го барам вкупниот стаж до 10.10.2013 година со кој МВР ми го прекина договорот за вработување на 10.10.2013 со решение бр.12.3-61677/1 од 07.10.2013 година?“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-585 на 23.11.2016 година, изјавена од З.Л. од Скопје, поднесена преку Министерството за внатрешни работи заведена под рег.бр.08-73315/1 од 17.11.2016 година, против Министерството за внатрешни работи, по предметот барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното.
З.Л. од Скопје на 08.11.2016 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за внатрешни работи заведено во Министерството под бр.16-70753/1, со кое побарала по пошта во форма на известување следната информација:
„Го барам вкупниот стаж до 10.10.2013 година со кој МВР ми го прекина договорот за вработување на 10.10.2013 со решение бр.12.3-61677/1 од 07.10.2013 година?“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Министерството за внатрешни работи го препратило барањето до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија заведено под рег.бр.1.2-1788/1 од 14.11.2016 година, примено во Фондот на 15.11.2016 година.
Исто така до барателот доставило Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под рег.бр.16.1.2-1787/1 од 14.11.2016 година , примено ос страна на Зорица Лазаревска од Скопје на 15.11.2016 година. Во Одговорот е наведено дека: “…Ве известуваме дека барањето го доставивме до Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија кое е надлежно да одговори“.
По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер го утврди следното:
Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер: „Ако имателот на информации што го примил барањето не располага со бараната информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на информацијата и за тоа ќе го извести барателот“. Министерството за внатрешни работи постапило согласно наведениот член и до имателот на информацијата (Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија) го препратило Барањето и за истото го известило барателот на информацијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.И. од Струмица, поднесена против ООУ Маршал Тито с.Муртино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од П.И. од Струмица, поднесена против ООУ Маршал Тито Муртино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„ – Сите фактури од добавувачи кон ООУ Маршал Тито с.Муртино со придружна документација (испратници, приемници, договори и сл.), за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година
– освен за превоз и греење?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА ООУ Маршал Тито с.Муртино на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-570 на 04.11.2016 година, изјавена од П.И. од Струмица, поднесена против ООУ Маршал Тито Муртино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ ООУ Маршал Тито Муртино на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, П.И. од Струмица на 22.09.2016 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до ООУ Маршал Тито с.Муртино, со кое побарал увид или фотокопија на рака од следната информација:
„ – Сите фактури од добавувачи кон ООУ Маршал Тито Муртино со придружна документација (испратници, приемници, договори и сл.), за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година
– освен за превоз и греење?“
ООУ Маршал Тито с.Муртино, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-570 од 10.11.2016 година, ја препрати Жалбата до ООУ Маршал Тито с.Муртино и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
ООУ Маршал Тито с.Муртино на 25.11.2016 година до Комисијата достави Известување бр.03-488/1 од 21.11.2016 година. Во прилог на Известувањето доставено е Годишниот извештај од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година, што во конкретниот случај не е одговор на Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ООУ Маршал Тито Муртино не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето. 
Во дописот имателот наведува дека П.И. во годишниот извештај доставен до Комисијата има наведено дека нема поднесено барање во 2015 година. Во конкретниот случај, не се работи за поднесено Барање во 2015 година, туку за поднесено Барање во 2016 година, со кое барателот ги бара наведените информации во 2016 година. Со оглед на наведеното, имателот бил должен на барателот да му ги достави бараните информации на начин и форма наведени во Барањето, без оглед на тоа што барателот истовремено е и службено лице кај имателот. 
Согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер “барател на информација“ е секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа, на начин и под услови утврдени со овој и друг закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од П.К. од Берово, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 година), а во врска со член 109 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ“ бр.124/2015), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од П.К. од Берово, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 година), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-577 на 15.11.2016 година, изјавена од П.К. од Берово, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер И ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.
Комисијата, по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, П.К. од Берово на 17.10.2016 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за финансии, со кое побарал да му се достави следната информација:
„Колку вкупно пари има потрошено Државната изборна комисија во периодот 16 декември 2015-та кога беше именуван за претседател на А.Ч. до 1 октомври и тоа за храна и пијалоци во бифе, како и плати, надоместоци, дневници за патувања и патни трошоци секој месец одделно“. 
Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-577 од 17.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за финансии на 24.11.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-6474/2 од 22.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-577. Во Одговорот е наведено дека: „…Министерството за финансии изврши увид во својата евиденција на предмети и утврди дека нема добиено и заведено предмет од сега наведениот жалител, имено по разгледување на жалба се утврди дека сега жалителот воопшто нема поднесено барање до Министерството за финансии, во прилог на што говори и фактот што истиот во прилог на жалбата нема доставено доказ за уредно примено барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од страна на министерството…“. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека П.К. од Берово поднел Жалба до Комисијата во која наведува дека истата ја поднесува поради недобиена информација по Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер електронски доставено до Министерството за финансии. Од фотокопијата на дописот доставен во прилог на Жалбата не може да се утврди дали истиот електронски е испратен до Министерството за финансии, ниту пак дали Министерството за финансии го има примено, односно архивирано тој допис. 
Согласно член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, право на правна заштита во согласност со овој закон има барателот кој поднел Барање за пристап до информација на начин утврден во членот 12 став 1 од овој закон.
Поради наведеното, а согласно член 109 од Законот за општа управна постапка, Комисијата го донесе ова Решение. 
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.Ф.В. од Кичево, преку овластеното лице З.К. од Битола поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности – Битола, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија “ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на ¬¬¬14 декември 2016 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од В.Ф.В. од Кичево со живеалиште во Минхен, Германија преку овластеното лице З.К., поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности – Битола, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Кога, како и од кој е извршена промената на гранична линија од КП 1817 со КП 1814, Битола 4“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенцијата за катастар на недвижности – Битола на барателот да му овозможи увид во бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија““ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-557 на 19.10.2016 година, изјавена од В.Ф.В.од Кичево, преку овластеното лице З.К. од Битола, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности – Битола, по предметот барање за пристап до информации од јавен карактер ЈА УВАЖИ и ГО ЗАДОЛЖИ имателот на информацијата на барателот да му овозможи увид во бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното.
В.Ф.В.од Кичево со живеалиште во Минхен, Германија, на 09.09.2016 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за катастар на недвижности – Битола со кое побарала да и се достави фотокопија со сите правни и катастарски (геодетски) скици од следната информација: 
„Кога, како и од кој е извршена промената на гранична линија од КП 1817 со КП 1814, Битола 4“. 
Агенцијата за катастар на недвижности – Битола, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-557 од 25.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за катастар на недвижности – Битола и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 07.11.2016 година Агенцијата за катастар на недвижности – Битола до Комисијата достави Известување бр.1123/24/2 од 04.11.2016 година, заведен во Комисијата под бр.08-557. Во Известувањето се наведува дека: “ Ве известуваме дека од Одделението за катастар на недвижности Битола до странката В.Ф.В. од Битола, преку архивата е доставено Известување бр.1123-24/2 од 04.10.216 година, кое Ви го доставуваме во фотокопија во кој се наведува: Во просториите на Одделението за катастар на недвижности Битола, можете Вие лично или да ополномоштите Ваш близок да поднесе барање за издавање податоци од ГКИС (уверение за историски преглед на извршените запишувања, имотен лист, извод од катастарски план и сл.) со соодветна уплата според Тарифникот на Агенцијата за катастар на недвижности Скопје и истите да ги добиете согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“. 
На 15.11.2016 година овластеното лице З.К. од Битола перку е маил ја извести Комисијата дека : “…на 14.11.2016 година бев повикан од Г-н Ж.Н. кој не ми овозможи увид за барањето и не потпишав никаков документ дека сум бил на увид“. Во прилог го доставил Дописот “Ваше известување 1123-24/2“ од 04.10.2016 година насловен до Ж.Н..
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за катастар на недвижности – Битола не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и ако во Известувањето е наведено дека барателот или ополномошникот можат да вршат увид во просториите на Одделението за катастар на недвижности Битола, на барателот не му овозможила увид за бараната информација.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„На која сметка во рамките на трезорската сметка на Министерството за здравство, Министерството за финансии ги префрла средствата за остварување на загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата утврдени со член 16 став 4 од Законот за здравствена заштита?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-468 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-585/1 од 22.08.2016 година до Министерството за финансии, примено во Министерството на 23.08.2016 година заведено под бр.03-4782/1, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„На која сметка во рамките на трезорската сметка на Министерството за здравство, Министерството за финансии ги префрла средствата за остварување на загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата утврдени со член 16 став 4 од Законот за здравствена заштита?“. 
Постапувајќи по наведеното Барање, Министерството за финансии до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставило Известување за препраќање на предмет во надлежност бр.03-4782/5 од 15.09.2016 година, заведено во Здружението под бр.03-585/2 на 20.09.2016 година, со кој го известило Здружението дека Барањето е препратено до

Министерството за здравство согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Незадоволно од добиеното Известување од Министерството за финансии, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-468 од 04.10.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за финансии на 20.10.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-5945/1 од 19.10.2016 година. Во Одговорот се наведува дека: „…Министерството за финансии смета дека правилно постапило кога барањата ги препратило до надлежните институции… Имајќи го предвид наведеното, Министерството за финансии како имател на информацијите за приливи на приходни конта на редовна основа објавува синтетички податоци на веб страната на Министерството за финансии http://www.finance.gov.mk/mk/node/898, а на редовна дневна основа ги доставува податоците за аналитика до надлежните институции кои добиваат изводи за уплатите на уплатните сметки и изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.“ 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето. 
Согласно член 3 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. 
Согласно член 37-б точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) сите приходи и други приливи на Буџетот на Република Македонија и Буџетите на општините, се уплатуваат на трезорската сметка и се евидентираат на соодветни сметки во Трезорската главна книга.
Согласно член 38 став 1 точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) трезорот ги врши следните работи: … води буџетско сметководство за приходите и расходите на основниот буџет од централниот буџет.
Врз основа на наведеното, Министерството за финансии е надлежна институција која располага со бараната информација, истата е должна согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должна да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации, да постапи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер и на Барателот да му ја достави бараната информација на начин и форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.К. од Куманово, поднесена преку Вишиот управен суд, против Решението на Вишот управен суд, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 109 од Законот за општата управна постапка, на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е 
Жалбата изјавена од А.К. од Куманово, поднесена преку Вишиот управен суд, против Решението на Вишиот управен суд 0811 СПИ бр.8-5/2016, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА. 
Решението на Вишиот управен суд 0811 СПИ.бр.8-8/2016 од 31.10.2016 година СЕ ПОТВРДУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-580 на 17.11.2016 година, изјавена од А.К. од Куманово, поднесена преку Вишот управен суд, против Решението на Вишиот управен суд 0811 СПИ бр.8-5/2016 заведено во Судот под 0811 СПИ.бр.8-11/16 од 15.11.2016 година по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена, и утврди дека Решението на првостепениот орган е правилно и врз закон засновано. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-580 на 17.11.2016 година, А.К. од Куманово, преку Вишиот управен суд поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Виш управен суд заведено под 0811 СПИ бр.8-1/2016 со кое побарал преку е маил да му се достави електронски запис од следнава информација: 
“ Уредност на права на Вишиот управен суд од судска такса при нерасправена и спречена стварна надлежност изјавена за спорна од предлог до Врховен суд и по тужбен поднесок;
– Информација од жалбени права во стварна надлежност кон тужен орган на Републиката за расправа на Виш управен суд во Македонија; 
– Информација на Судот од ослободувања за собирната такса кон тужител-поединец, индивидуа призната при членство во Совет на Европа за ефективни права од жалбена работа“.
На 10.10.2016 година Вишиот управен суд до барателот доставил Известување заведено во судот под 0811 СПИ.бр.8-3/2016. Во Известувањето е наведено дека:“…Разгледувајќи ја содржината на Барањето за пристап до информација од јавен карактер, констатирано е дека истото е нејасно, а таквиот негов недостаток претставува пречка за постапување на Имателот. Поднесеното барање, е непотполно од причина што наведувате три различни информации кои во конкретниов случај не се разбирливи..“.
Постапувајќи по Известувањето за потреба на дополнување на Барањето, на 14.10.2016 година барателот преку е маил доставил дополнување на Барањето до имателот, при што повторно било доставено истото барање без притоа барателот јасно да ја наведе содржината на секоја информација.
Постапувајќи по наведеното Дополнување на барање за пристап до информации од јавен карактер, Вишиот управен суд до барателот доставил Решение заведено под 0811 СПИ бр.8-5/2016 од 31.10.2016 година, со кој ја отфрла постапката по Барањето, со образложение: „…Во конкретниот случај барателот нема постапено според укажувањата на имателот на информации содржани јасно изнесени во известувањето за потреба на дополнување на барањето и согласно законските одредби цитирани во истото “.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Вишиот управен суд постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и донел правилно и врз закон засновано Решение, со кое ја отфрлил постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер, согласно член 17 став 5 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според кој ”ако Барањето и по дополнувањето не ги исполнува условите од членот 16 на овој закон и поради тоа имателот на информации не може да го разгледува барањето, имателот на информации ќе донесе решение со кое ќе го отфрли барањето“. 
Поради горе наведеното Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбите бр.08-429 од 19.09.2016 година и бр. 08-429 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на млади бездомни лица на возраст помеѓу 15 и 30 години во цела Република Македонија во 2015 година?“, СЕ УВАЖУВААТ и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под бр.08-429 од 19.09.2016 година и бр. 08-429 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-429 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на млади бездомни лица на возраст помеѓу 15 и 30 години во цела Република Македонија во 2015 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-429 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година, Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/74 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-429. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/74 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата против Oдговорот на Министерството за труд и социјална политика бр.14-7074/74 од 14.10.2016 година, заведена во Комисијата под бр.08-429. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-429 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика не одговори на барањето на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се.поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбите бр.08-415 од 19.09.2016 година и бр. 08-415 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав е бројот на деца реалоцирани од примарните семејства како резултат на ограничување или одземање на родителското право, во цела Република Македонија во 2015 година? “ , СЕ УВАЖУВААТ и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под бр.08-415 од 19.09.2016 година и бр. 08-415 од 03.11.2016 година, изјавени од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесени преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за труд и социјална политика на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-415 на 19.09.2016 година, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, до Министерството за труд и социјална политика поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-521/1 на 20.07.2016 година, заведено во Министерството без арх. бр. на 21.07.2016 година. Во прилог на ова Барање поднесени се 113 поединечни Барања за пристап до информации од јавен карактер. Во поединечното Барање, како што е наведено во Жалбата, барателот барал по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следната информација:
„Колкав е бројот на деца реалоцирани од примарните семејства како резултат на ограничување или одземање на родителското право, во цела Република Македонија во 2015 година? “ 
Во Жалбата е наведено дека „во телефонски разговор…претставник на Министерството за труд и социјална политика извести дека сите поединечни Барања се пристигнати во институцијата и дека ќе бидат одговорени во пропишаниот рок“. Одговор на поднесеното Барање до моментот на поднесувањето на Жалбата не е доставен до Здружението, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата. 
Комисијата, со допис бр.08-415 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
На 14.10.2016 година,Министерството за труд и социјална политика до Комисијата достави Известување бр.14-7074/89 од 10.10.2016 година, заведено во Комисијата под бр.08-415. Во Известувањето е наведено дека „Министерството за труд и социјална политика постапи навремено и до барателот ја достави бараната информација под број 14-7074/89 од 6.10.2016 година…“. Во прилог на Известувањето до Комисијата не е доставена фотокопија од одговорот доставен до барателот на информацијата.
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, на 03.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата против Oдговорот на Министерството за труд и социјална политика бр.14-7074/89 од 14.10.2016 година, заведена во Комисијата под бр.08-415. Во Жалбата е наведено дека „во одговорот на МТСП…се вели дека…не располага со бараните информации“.
Комисијата, со допис бр.08-415 од 07.11.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за труд и социјална политика и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за труд и социјална политика не одговори на барањето на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, иако со истата била должна да располага согласно Законот за социјална заштита, односно согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должнo да ја информира јавноста за информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации. 
Согласно член 113 од Законот за социјална заштита (консолидиран текст од 09.2015 година) „Установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручната работа…Министерот го пропишува начинот на водење и содржината на евиденцијата и документацијата…и поблиску ги определува корисниците на социјалната заштита“. Согласно член 134 од истиот Закон, Центарот за социјална работа „води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната и семејно-правната заштита за применетите облици на социјална заштита“, а согласно член 135 „поднесува извештај до Министерството за работите утврдени со членот 134 на овој закон“.
Во член 3 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11), донесен врз основа на член 113 од Законот за социјална заштита, е регулирано дека „Регистар на корисници на социјална заштита води Центарот за социјална работа“, а како корисници на социјална заштита во член 35 и 36 од Правилникот се наведени и лицата кои се посочени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје до Министерството за труд и социјална политика.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Р.Б. од Скопје, поднесена против Решението на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Р.Б.од Скопје, поднесена против Решението на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје бр.04-3460 од 18.10.2016 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер СЕ ОДБИВА.
Решението на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје бр. 04-3460 од 18.10.2016 година СЕ ПОТВРДУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-567 на 01.11.2016 година, изјавена од Р.Б.од Скопје, поднесена против Решението на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје бр.04-3460 од 18.10.2016 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот, ја ОДБИ како неоснована и утврди дека Решението на првостепениот орган е правилно и врз закон засновано. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Р.Б.од Скопје на 12.10.2016 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, со кое побарал по е-маил или да се повика по телефон за лично преземање да му се достави препис од следната информација:
„Информација која се бара: на 27.11.2015 год.лицето се јавило на интервентен преглед со упат бр.ОI 56049, извештај –бр.лек.дневник 33622
– Од кого е издаден овој упат ОI 56049 врз основа на кој е направен извештај со РТГ во прилог
– Во колку часот е извршена првата рентгенска снимка и наодот и мислењето по резултатите од истата
– Даден е дополнителен упат IB 3440 – радиодијагностички упат – 2.Дали истиот е извршен и во колку часот е направена РТГ снимка по овој упат
– бр.лек. дневник 41519 извештај за радиодијагностички наод. Во колку часот е направена оваа снимка, дали се работи за прва или втора снимка по даден упат или сосема друга снимка. Врз основа на која РТГ снимка е направен специјалистичкиот извештај бр.33622.“ 
ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, како што е наведено во Жалбата, постапувајќи по Барањето донела Решение бр. 04-3460 од 18.10.2016 година, со кое Барањето на Барателот го одбила согласно член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Во Решението, ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје наведува дека: „Откако беше разгледено барањето се констатира дека согласно член 22 од Законот за заштита на пациентите (Сл.весник на РМ бр.82/2008, 12/2009, 53/211, 150/2015) пристап кон медицинското досие има пациентот односно согласно член 23 лице кое пациентот писмено ќе го овласти….Согласно член 2 став 1 точка 10 и член 8 од Законот за заштита на личните податоци (Сл.весник …) податоците што се однесуваат на здравјето на луѓето претставуваат посебна категорија на лични податоци за кои е предвидена посебна заштита.“
Незадоволен од добиеното Решение, Р.Б.од Скопје на 01.11.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена под бр.08-567. Во Жалбата, покрај другото, е наведено дека бара „Значи законските прописи кој ги наведува Имателот за заштита на правото на пациентот се однесуваат единствено доколку пациентот истите јавно не ги изложува и злоупотребува како во случајот, меѓутоа доколку тој ги предаде на друга установа како што во овој случај ги предал во суд како доказен материјал истите повеќе немаат статус на доверливи и тие се предмет на разгледување, проучување и оспорување барем во однос на мене како барател“.
Комисијата, со допис бр.08-567 од 02.11.2016 година, ја препрати Жалбата до ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот. 
ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје на 14.11.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.04-3460/2 од 11.11.2016 година, заведено во Комисијата под бр. 08-567. Во Одговорот на жалба е наведено дека „Неосновани се жалбените наводи на жалителот дека е погрешно тврдењето на Имателот дека барал историјат на болестите и медицинско досие за односното лице надвор од наведениот предмет и критичниот датум, затоа што во обжаленото Решение бр.04-3460 од 18.10.2016 година никаде не е наведено такво тврдење туку дека барал препис на оригинал на податоци од медицинско досие. Во образложението на Решението се наведени причините за донесување на Решението за одбивање на Барање за информација од јавен карактер…“. Во прилог на Одговорот ги достави сите списи во врска со предметот.
Согласно член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер “Имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до информација во согласност со закон ако информацијата се однесува на: личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци“. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и донело правилно и врз закон засновано Решение, со кое го одбило пристапот до бараната информација, повикувајќи се на исклучоците од слободниот пристап до информации наведени во член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за Жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Турмак Градежништво, индустрија и трговија АД Истанбул, Република Турција, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Турмак Градежништво, индустрија и трговија АД Истанбул, Република Турција, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: „Студијата за оцена на влијанието на проектот за населбата Сончев Град врз животната средина “, СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата бр.08-595 од 28.11.2016 година, изјавена од Петар Бошевски од Скопје, поднесена против Турмак Градежништво, индустрија и трговија АД Истанбул, Република Турција, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како неоснована. 
Комисијата ја разгледа Жалбата и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон“.
Турмак Градежништво, индустрија и трговија АД Истанбул, Република Турција е формирано и регистрирано како „Друштвото за градежништво, трговија и услуги“ и на кое, согласно закон, не му се пренесени јавни овластувања. 
Од тоа произлегува дека Турмак Градежништво, индустрија и трговија АД Истанбул, Република Турција не е имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 
Од тие причини и постапката по Жалбата не може да се спроведе по наведениот Закон. 
Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав износ на средства во Буџетот на РМ се евидентирани на приходно конто 718124 (надомест за заштита на животна средина при производство или увоз на тутунски производи), во 2013, 2014, 2015 и првите шест месеци од 2016 година? (Напомена: Завршната сметка на буџетот на РМ не содржи податоци по аналитички приходни конта)“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-480 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-597/1 од 22.08.2016 година до Министерството за финансии, примено во Министерството на 23.08.2016 година, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колкав износ на средства во Буџетот на РМ се евидентирани на приходно конто 718124 (надомест за заштита на животна средина при производство или увоз на тутунски производи), во 2013, 2014, 2015 и првите шест месеци од 2016 година? (Напомена: Завршната сметка на буџетот на РМ не содржи податоци по аналитички приходни конта)“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Министерството за финансии до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставило Известување за препраќање на предмет во надлежност бр.03-4782/5 од 15.09.2016 година, заведено во Здружението под бр.03-585/2 на 20.09.2016 година, со кој го известило Здружението дека Барањето е препратено до Министерството за животна средина и просторно планирање согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Незадоволно од добиеното Известување од Министерството за финансии, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-480 од 27.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за финансии на 20.10.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-5945/1 од 19.10.2016 година. Во Одговорот се наведува дека: „…Министерството за финансии смета дека правилно постапило кога барањата ги препратило до надлежните институции… Имајќи го предвид наведеното, Министерството за финансии како имател на информацијите за приливи на приходни конта на редовна основа објавува синтетички податоци на веб страната на Министерството за финансии http://www.finance.gov.mk/mk/node/898, а на редовна дневна основа ги доставува податоците за аналитика до надлежните институции кои добиваат изводи за уплатите на уплатните сметки и изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.“ 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето. 
Согласно член 3 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. 
Согласно член 37-б точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) сите приходи и други приливи на Буџетот на Република Македонија и Буџетите на општините, се уплатуваат на трезорската сметка и се евидентираат на соодветни сметки во Трезорската главна книга.
Согласно член 38 став 1 точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) трезорот ги врши следните работи: … води буџетско сметководство за приходите и расходите на основниот буџет од централниот буџет.
Врз основа на наведеното, Министерството за финансии е надлежна институција која располага со бараната информација, истата е должна да постапи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер и на Барателот да му ја достави бараната информација на начин и форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав износ на средства во Буџетот на РМ се евидентирани на приходно конто 718139 (надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалаци), во 2013, 2014, 2015 и првите шест месеци од 2016 година? (Напомена: Завршната сметка на буџетот на РМ не содржи податоци по аналитички приходни конта)“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-481 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-599/1 од 22.08.2016 година до Министерството за финансии, примено во Министерството на 23.08.2016 година, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колкав износ на средства во Буџетот на РМ се евидентирани на приходно конто 718139 (надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалаци), во 2013, 2014, 2015 и првите шест месеци од 2016 година? (Напомена: Завршната сметка на буџетот на РМ не содржи податоци по аналитички приходни конта)“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Министерството за финансии до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставило Известување за препраќање на предмет во надлежност бр.03-4782/5 од 15.09.2016 година, заведено во Здружението под бр.03-585/2 на 20.09.2016 година, со кој го известило Здружението дека Барањето е препратено до Министерството за економија согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Незадоволно од добиеното Известување од Министерството за финансии, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-481 од 29.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за финансии на 20.10.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-5945/1 од 19.10.2016 година. Во Одговорот се наведува дека: „…Министерството за финансии смета дека правилно постапило кога барањата ги препратило до надлежните институции… Имајќи го предвид наведеното, Министерството за финансии како имател на информацијите за приливи на приходни конта на редовна основа објавува синтетички податоци на веб страната на Министерството за финансии http://www.finance.gov.mk/mk/node/898, а на редовна дневна основа ги доставува податоците за аналитика до надлежните институции кои добиваат изводи за уплатите на уплатните сметки и изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.“ 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето. 
Согласно член 3 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. 
Согласно член 37-б точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) сите приходи и други приливи на Буџетот на Република Македонија и Буџетите на општините, се уплатуваат на трезорската сметка и се евидентираат на соодветни сметки во Трезорската главна книга.
Согласно член 38 став 1 точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) трезорот ги врши следните работи: … води буџетско сметководство за приходите и расходите на основниот буџет од централниот буџет.
Врз основа на наведеното, Министерството за финансии е надлежна институција која располага со бараната информација, истата е должна да постапи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер и на Барателот да му ја достави бараната информација на начин и форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: 
„Колкав износ на средства во Буџетот на РМ се евидентирани на приходно конто 718137 (надомест што го плаќаат приватните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, за дополнително финансирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот), во 2013, 2014, 2015 и првите шест месеци од 2016 година? (Напомена: Завршната сметка на буџетот на РМ не содржи податоци по аналитички приходни конта)“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-482 на 26.09.2016 година, изјавена од Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, поднесена преку Х.Ј., извршен директор на ХОПС, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за финансии на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, застапувано од Х.Ј., извршен директор на ХОПС, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-598/1 од 22.08.2016 година до Министерството за финансии, примено во Министерството на 23.08.2016 година, со кое побарало по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Колкав износ на средства во Буџетот на РМ се евидентирани на приходно конто 718137 (надомест што го плаќаат приватните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, за дополнително финансирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот), во 2013, 2014, 2015 и првите шест месеци од 2016 година? (Напомена: Завршната сметка на буџетот на РМ не содржи податоци по аналитички приходни конта)“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Министерството за финансии до Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доставило Известување за препраќање на предмет во надлежност бр.03-4782/5 од 15.09.2016 година, заведено во Здружението под бр.03-585/2 на 20.09.2016 година, со кој го известило Здружението дека Барањето е препратено до Министерството за здравство согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Незадоволно од добиеното Известување од Министерството за финансии, Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-482 од 29.09.2016 година, ја препрати Жалбата до Министерството за финансии и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Министерството за финансии на 20.10.2016 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-5945/1 од 19.10.2016 година. Во Одговорот се наведува дека: „…Министерството за финансии смета дека правилно постапило кога барањата ги препратило до надлежните институции… Имајќи го предвид наведеното, Министерството за финансии како имател на информацијите за приливи на приходни конта на редовна основа објавува синтетички податоци на веб страната на Министерството за финансии http://www.finance.gov.mk/mk/node/898, а на редовна дневна основа ги доставува податоците за аналитика до надлежните институции кои добиваат изводи за уплатите на уплатните сметки и изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.“ 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето. 
Согласно член 3 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. 
Согласно член 37-б точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) сите приходи и други приливи на Буџетот на Република Македонија и Буџетите на општините, се уплатуваат на трезорската сметка и се евидентираат на соодветни сметки во Трезорската главна книга.
Согласно член 38 став 1 точка 5 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 171/12, 192/15 и 167/16) трезорот ги врши следните работи: … води буџетско сметководство за приходите и расходите на основниот буџет од централниот буџет.
Врз основа на наведеното, Министерството за финансии е надлежна институција која располага со бараната информација, истата е должна да постапи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер и на Барателот да му ја достави бараната информација на начин и форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Согласно член 39 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не постапи во согласност со членовите 2 став (2) и 6 став (3) на овој закон. 
Согласно член 44 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на службеното лице за посредување со информации кај имателот на информацијата доколку во предвидениот рок неосновано не ја посредува информацијата согласно со членот 21 од овој закон.“
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, преку полномошникот В. А., адвокат од Скопје, поднесена против Заклучокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 14 декември 2016 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, преку полномошникот В.А., адвокат од Скопје, поднесена против Заклучокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр.02-3135/5 од 28.10.2016 година, СЕ ОДБИВА. 
Заклучокот на Фондот на пензиското и ивалидското осгирување на Македонија, бр.02-3135/5 од 28.10.2016 година за прекинување на постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер СЕ ПОТВРДУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-298 на 25.11.2016 година, изјавена од Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, преку полномошникот В.А., адвокат од Скопје, поднесена против Заклучокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр.02-3135/5 од 28.10.2016 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја ОДБИ како неоснована и утврди дека Заклучокот на првостепениот орган е правилен и врз закон заснован.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното: 
Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, преку полномошникот В.А., адвокат од Скопје, на 15.06.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.08/16-2 до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со кое побарало да му се достави следната информација: 
„…Здружението на пензионери и инвалиди за општина Врапчиште, бара што е можно по итно, членството односно списокот на пензионерите и инвалидите од територијата на општина Врапчиште да му се достави за приклучување кон новорегистрирано Здружение на пензионери и инвалиди за општина Врапчиште за што ќе бидете благодарени од нашето здружение“.
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште доставил Одговор бр.02-3135/2 од 11.07.2016 година.
Во Одговорот, меѓу другото, е наведено дека „Согласно договорот, податоците за бројот на пензионерите ги поседува Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, како единствен овластен орган. За подетални информации обратете се до Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија“. 
Незадоволно од наведениот Одговор, Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, на31.08.2016 година поднесе Жалба до Комисијата, заведена во Комисијата под бр.08-298. 
Комисијата, со допис бр.08-298 од 02.09.2016 година ја препрати Жалбата до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, побара во рок од 7 дена од доставувањето на дописот да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.09.2016 година Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до Комисијата достави Одговор по жалба бр.02-4485/2 од 15.09.2016 година, а во Комисијата заведен под бр.08-298. Во прилог на Одговорот по жалба го достави и Одговорот бр.02-4485/3 од 15.09.2016 година насловен до Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, во кој наведува дека: „Како што Ве информиравме, списокот на корисници на пензија кој го барате, како и за останатите документи и податоци кои се однесуваат на нив, потребно е да се обратите со Вашето барање до Сојузот на Здруженија на пензионерите на Македонија.“ 
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 18.10.2016 година донесе Решение со кое жалбата ја уважи и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган, со укажување да постапи согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „ако Барањето се однесува на информација со која не располага имателот, или ако бараната информација веќе е објавена во согласност со членовите 18 и 23 од овој закон, имателот на информацијата со заклучок ќе ја прекине постапката.“ 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на 02.11.2016 година до Комисијата достави допис „Доставување на Заклучок по барање за слободен пристап до информации од јавен карактер“ бр.02-3135/6 од 28.10.2016 година, заведен во Комисијата под бр.08-298. Во прилог на дописот го достави Заклучокот за прекинување на постапката бр.02-3135/5 од 28.10.2016 година. Во Заклучокот се наведува: „..се укажа дека во Фондот податоците не се водат според општини туку според Филијалите на Фондот. “
Преку Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на 25.11.2016 година, Здружението на пензионери и инвалиди за Општина Врапчиште, преку полномошникот В.А., адвокат од Скопје, достави Жалба заведена во Фондот под бр.02-3135/8 на 14.11.2016 година против Заклучокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр.02-3135/5 од 28.10.2016 година. 
На 25.11.2016 година Фондот на пензиското и инвалиското осигурување на Македонија до Комисијата достави допис Одговор за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.02-3135/9 од 21.11.2016 година.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија постапил согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно донел Заклучок за прекинување на постапката според членот 26 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за Жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.