Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, изготви Анализа на одржаните обуки за службените лица во периодот септември-декември 2020 година. Истата е подготвена на основа на доставените покани за службените лица и нивниот одѕив на официјалните покани за обука. Во продолжение, на наведениот линк, можете да се запознаете со Анализата: http://komspi.aspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/АНАЛИЗА-НА-ОДРЖАНИТЕ-ОБУКИ-ЗА-СЛУЖБЕНИТЕ-ЛИЦА-ВО-2020-ГОДИНА.pdf