Во рамките на планираните заеднички активности предвидени во Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита на личните податоци“, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата, на 18 септември 2017 година, во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа  работилница на тема ,,Промоција на двете права – Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и правото на заштита на личните подадоци“.
На Работилницата покрај членовите на работните групи од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци, учествуваа 9 претставници (службени лица за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер и офицери за заштита на личните податоци) од државни институции.
Работилницата почна со презентација на претставникот од Дирекцијата за заштита на личните податоци Мануела Станоевска Стоилковска. Работилницата продолжи со презентација на претставникот од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Цвета Трајковска.
На крај со презентација и примери од пракса настапија господинот Јернеј Ровшек, клучен експерт од правната област на Проектот и поранешен заменик народен правобранител на Република Словенија одговорен за заштитата на личните податоци и  Десислава Тошкова, Тим Лидер на Проектот.
Ова беше последна заедничка работилница предвидена во активност 8.1; со цел промоција на двете права: правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на личните податоци, како основни човекови права.